ใบสมัครเข้าอบรม พัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมแกนนำ
สถานที่รับสมัคร
ครั้งที่ : 7
ภาค : ใต้
สถานที่ : วส.ราชบุรี
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ*
ฉายา*
นามสกุล*
อายุ*
อายุพรรษา*
ประสบการณ์ในการสอนศีลธรรมในโรงเรียน*
ปัจจุบันสังกัดวัด
ชื่อวัด*
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร*
Facebook
Line id
ข้อมูลการสอน
เป็นพระสอนศีลธรรมสังกัด*
เป็นพระสอนศีลธรรมสังกัด มจร. กี่ปี*
ปัจจุบันสอนพระพุทธศาสนาที่โรงเรียน
ชื่อโรงเรียน*
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
ระดับชั้นที่รับผิดชอบสอนในปัจจุบัน
สอนสัปดาห์ละกี่วัน*
สอนรวมช่วงชั้นเรียน (เลือกอย่างน้อย 1 ชั้นเรียน)
ป.1 - ป.3
ป.4 - ป.6
ม.1 - ม.3
ม.4 - ม.6
ปวช. ปี1-ปี3
ปวส. ปี1-ปี2
สอนเป็นรายห้องเรียนตามระดับชั้น (เลือกอย่างน้อย 1 ระดับ)
ระดับประถมศึกษาตอนต้น
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ระดับอาชีวะศึกษา
วิธีการ/เทคนิคการสอนที่ใช้สำหรับการสอนปัจจุบัน (ให้ระบุที่ใช้ประจำเท่านั้น โดยเรียงลำดับจากวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดมาน้อยที่สุด)*
ระบุเหตุผลที่ต้องการเข้าอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning (เลือกกรอกผ่านเว็บหรือแนบไฟล์)*
Active Learning กรอกผ่านเว็บ เพื่อดูแรงจูงใจของท่านครับ
ไฟล์แนบ Active Learning
- ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 1 mb
- ควรเป็นไฟล์ jpg , gif , png , doc , docx , xls , xlsx , csv , ppt , ptx , zip , rar , pdf เท่านั้น
เขียนเรียงความเรื่อง (คุณลักษณะพระสอนศีลธรรมพัฒนาผู้เรียนในสังคมยุคปัจจุบัน)
โดยให้แสดงทัศนะ ประสบการณ์ของตัวท่านเอง (เลือกกรอกผ่านเว็บหรือแนบไฟล์)
*
เขียนเรียงความ คุณลักษณะพระสอนศีลธรรมพัฒนาผู้เรียนในสังคมยุคปัจจุบัน กรอกผ่านเว็บ เขียน 1 หน้ากระดาษ A4
ไฟล์แนบเรียงความ คุณลักษณะพระสอนศีลธรรมพัฒนาผู้เรียนในสังคมยุคปัจจุบัน
- ไฟล์ควรมีขนาดไม่เกิน 1 mb
- ควรเป็นไฟล์ jpg , gif , png , doc , docx , xls , xlsx , csv , ppt , ptx , zip , rar , pdf เท่านั้น
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม