ผู้ที่สมัครของ ภาค อีสาน ครั้งที่ 1 ณ. วข.ขอนแก่น (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระครูปริยัติสารธรรม
จนฺทสาโร
พรหมมะลัง
ป่านาเชือก
13-12-2561
2
พระครูประดิษฐ์โพธิธรรม
อาจาโร
ศรีลุน
วัด
11-12-2561
3
พระอำพล
กนฺตสีโล
ดวงพรม
วัดโพธิ์ชัย
11-12-2561
4
พระพีรวิชญ์
พลวโร
ศรีกุลวิชญ์
สว่างน้ำใส
11-12-2561
5
พระพัฒนมงคลชัย
อติธมโม
ถานะ
ป่าทุ่งศรีเมือง
08-12-2561
5 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม