ผู้ที่สมัครของ ภาค กลาง ครั้งที่ 2 ณ. วข.ไร่ขิง นครปฐม (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระพงศ์พัสกร
ธมฺมปารคู
แสนวัฒนภิญโญ
โคกเขมา
08-02-2562
2
พระณัทฐ์พล
รตนญาโณ
กระต่ายทอง
ดอนเจดีย์
06-02-2562
3
พระมหากิจหลี่
สุนฺทโร
แซ่จง
ทุ่งสมอ
06-02-2562
4
พระสมคิด
ชยธมฺโม
นาคแท้
ทุ่งสมอ
06-02-2562
5
พระมหาชัยณรงค์
อภินนฺโท
อุดม
วัดโลกา
29-01-2562
6
พระพิน
อนีโฆ
พลเสน
วัดสามจุ่น
29-01-2562
7
พระอธการฐิตินันช์
ญาณวีโร
เมธานัฎวรภัทร
บ่อคู่
26-01-2562
8
พระอุทัย
จารุธมุโม
แก่นจำปา
วัดโสภาวราราม
25-01-2562
9
พระใบฏีกาเสน่ห์
สุเมโธ
ฆ้องบ้านโข้ง
โสภาวราราม
25-01-2562
10
พระสมุห์ นพดล
อตฺถยุตฺโต
สุทนต์
วัดพยัคฆาราม (วัดเสือ)
25-01-2562
11
พระครูโสภณชยานุศาสน์
ขนฺติโก
พันธ์จันทร์
วัดโสภาวราราม
25-01-2562
12
พระกฤจฏิพรรธ
อภิฉันโท
ลำทรง
สาย๕ธรรมมงคล
25-01-2562
13
พระมหาพีระพล
ฐานจาโร
นาคะจักรวาล
วัดกำแพง
24-01-2562
14
พระณัฏฐ์ฐากร
มหาคุโณ
จิตต์เจริญทอง
วัดโพธิ์ปากพลี
24-01-2562
15
พระวิจิตร
ิทินฺนวํโส
สุทธิ์
วัดโพรงมะเดื่อ
24-01-2562
16
พระสมบูรณ์
ธนิสฺสโร
พวงศรี
ทวีชลขันธ์
23-01-2562
17
พระนิยม
ปสาโท
หรั่งศรี
วัดบางไผ่พระอารามหลวง
23-01-2562
18
พระมหาพงศ์ดนัย
ฐิตธมฺโม
อยู่เอม
บางไผ่ พระอารามหลวง
22-01-2562
19
พระจิรวัฒน์
อตฺตทนฺโต
บุญก่อเกื้อ
วัดสพานสูง
17-01-2562
20
พระอธิการ สมภพ
ปัญญาธโร
มีทรัพย์
มาบสว่างสามัคคี
17-01-2562
21
พระนิคม
ธม.มนาโถ
นิลพันธุ์
วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง
12-01-2562
22
พระสมุห์อภิสุทธี
สุภาจาโร
ตัมพพันธุชาติ
วัดบางไผ่พระอารามหลวง
08-01-2562
23
พระคัมภีร์เทพ
ธมฺมิโก
วรรธน์นศรี
วัดสพานสูง
05-01-2562
24
พระมหาโอฬาร
ปญฺญาวุโธ
พวงสุนทร
วัดไร่ขิง
03-01-2562
25
พระสมุห์สุเทพ
ฐานิสฺสโร
ดิษฐกระจัน
วัดหนองอำเภอจีน
03-01-2562
26
พระอภิบาล
อภิปาโล
ยิ้มสิงห์
วัดศาลาลำดวน
03-01-2562
27
พระสุทธิพร
เขมจาโร
คุ้มม่วง
วัดลิ้นช้าง
02-01-2562
28
พระมหาสมยศ
โสตฺถิโก
สุขกาย
กก
01-01-2562
29
พระมหาอนุศิษฎ์
อภิปญฺโญ
วงศ์แสงศักดิ์
หลวง(ประชาบูรณะ)
29-12-2561
30
พระสิทธิพัฒน์
สิทฺธิปญฺโญ
สุสัณฐิตพงษ์
วัดสำโรง
22-12-2561
31
พระมหา ไพบูลย์
วิปุโล
จัดละ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
21-12-2561
32
พระมหาณรงค์ศักดิ์
สุทนฺโต
สุทนต์
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
20-12-2561
33
พระรัตภูมิ
ฐานิโย
ผ่องแสง
สาลวัน
17-12-2561
34
พระนรินทร์
นรินฺทโร
สันตพงศ์
สำโรง
16-12-2561
35
พระสิปปภาส
มหาสิปฺโป?
อนันต์ยศหงส์ษา
วัดห้วยจระเข้
16-12-2561
36
พระปิยบุตร
ปิยปุตฺโต
วงศ์ศรีเผือก
วัดโคกงูเห่า
12-12-2561
36 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม