ผู้ที่สมัครของ ภาค กลาง ครั้งที่ 2 ณ. วข.ไร่ขิง นครปฐม (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระจิรวัฒน์
อตฺตทนฺโต
บุญก่อเกื้อ
วัดสพานสูง
17-01-2562
2
พระอธิการ สมภพ
ปัญญาธโร
มีทรัพย์
มาบสว่างสามัคคี
17-01-2562
3
พระนิคม
ธม.มนาโถ
นิลพันธุ์
วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง
12-01-2562
4
พระสมุห์อภิสุทธี
สุภาจาโร
ตัมพพันธุชาติ
วัดบางไผ่พระอารามหลวง
08-01-2562
5
พระคัมภีร์เทพ
ธมฺมิโก
วรรธน์นศรี
วัดสพานสูง
05-01-2562
6
พระมหาโอฬาร
ปญฺญาวุโธ
พวงสุนทร
วัดไร่ขิง
03-01-2562
7
พระสมุห์สุเทพ
ฐานิสฺสโร
ดิษฐกระจัน
วัดหนองอำเภอจีน
03-01-2562
8
พระอภิบาล
อภิปาโล
ยิ้มสิงห์
วัดศาลาลำดวน
03-01-2562
9
พระสุทธิพร
เขมจาโร
คุ้มม่วง
วัดลิ้นช้าง
02-01-2562
10
พระมหาสมยศ
โสตฺถิโก
สุขกาย
กก
01-01-2562
11
พระมหาอนุศิษฎ์
อภิปญฺโญ
วงศ์แสงศักดิ์
หลวง(ประชาบูรณะ)
29-12-2561
12
พระสิทธิพัฒน์
สิทฺธิปญฺโญ
สุสัณฐิตพงษ์
วัดสำโรง
22-12-2561
13
พระมหา ไพบูลย์
วิปุโล
จัดละ
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
21-12-2561
14
พระมหาณรงค์ศักดิ์
สุทนฺโต
สุทนต์
วัดไร่ขิง พระอารามหลวง
20-12-2561
15
พระรัตภูมิ
ฐานิโย
ผ่องแสง
สาลวัน
17-12-2561
16
พระนรินทร์
นรินฺทโร
สันตพงศ์
สำโรง
16-12-2561
17
พระสิปปภาส
มหาสิปฺโป?
อนันต์ยศหงส์ษา
วัดห้วยจระเข้
16-12-2561
18
พระปิยบุตร
ปิยปุตฺโต
วงศ์ศรีเผือก
วัดโคกงูเห่า
12-12-2561
18 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม