ผู้ที่สมัครของ ภาค กลาง ครั้งที่ 3 ณ. สวนธรรมศรีปทุม จังหวัดปทุมธานี (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระชุมพล
ธมฺมเตโช
บัวแก้ว
ทองเลื่อน
28-02-2562
2
พระดนัย
ญาณธีโร
สว่างโคตร
วัดประดู่ฉิมพลี
26-02-2562
3
พระบอย
สุจิตฺโต
ชะเอมรัตน์
ศรีสว่าง
26-02-2562
4
พระ สงไข
โฆสวโร
บูระพันธ์
วัดประดู่ฉิมพลี
25-02-2562
5
พระมหาชูชาติ
อนุตฺตโร
อ่อนน้อม
วัดโบสถ์
25-02-2562
6
พระพัฒนมงคลชัย
อติธมฺโม
ถานะ
ป่าทุ่งศรีเมือง
17-02-2562
7
พระมหานำเกียรติ
วิสุทฺโธ
ทองทวี
ดอนสังข์วนาราม
15-02-2562
8
พระสมุห์มหาคุณณ์
ปุตฺตกาโม
มาลาพงษ์
วัดเรือแข่ง
04-02-2562
9
พระปิยบุตร
ปิยปุตฺโต
วงศ์ศรีเผือก
วัดโคกงูเห่า
01-02-2562
10
พระมหาเด่นดวง
อาภาธโร
วรรณชัย
วัดทองพุ่มพวง
01-02-2562
11
พระพิน
อนีโฆ
พลเสน
วัดสามจุ่น
28-01-2562
12
พระสุธีร์
ฐิตสุวฑฺฒโน
ผลวัฒนะ
ไชยทิศ
24-01-2562
13
พระปัญญากิตติ
กิตติปญโญ
อินปอง
จังกระดาน
23-01-2562
14
พระพงค์ธร
หิตวุฑฺโฒ
หุตะเจริญ
บ่อทองราษฎร์บำรุง
23-01-2562
15
พระเดชชาติ
สิริจนฺโท
หามนตรี
กลางขุย
21-01-2562
16
พระปลัดธีราทร
ญาณธีโร
ไสยาคม
วัดบางปลาหมอ
17-01-2562
17
พระรณพีรย์
อาภาธโร
อนุชิตพันธ์กูล
วัดสามัคคี
15-01-2562
18
พระอุทิศ
อาสภจิตฺโต
สุขแสง
วัดอัมพวัน
14-01-2562
19
พระปราโมทย์
เตชกุโล
อนันต์ฤทธิ์กุล
น้ำวิ่ง
14-01-2562
20
พระสาคร
จนฺทปญโญ
ลิ้มเจริญวงศ์
วัดหนองเป้า
13-01-2562
21
พระชยุต
อธิปัญโญ
บัวนารถ
บางพระ
10-01-2562
22
พระวัชรชัย
วรธมฺโม
โพธิ์พฤกษ์
ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
07-01-2562
23
พระชาญชัย
อินทญาโณ
ยันต์ฉิมพลี
วัดป่าบำเพ็ญธรรม
05-01-2562
24
พระมหาสุรศักดิ์
สทฺธาธิโก
เฮ้าบุญ
ดอนใหญ่
04-01-2562
25
พระมหาปรัชญา
ชิตมาโร
ปริญญากรณ์
วัดเวฬุวนาราม
04-01-2562
26
พระมหาธีรภัทร์
ญาณธีโร
ถ้วนสูงเนิน
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
03-01-2562
26 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม