ผู้ที่สมัครของ ภาค กลาง ครั้งที่ 3 ณ. มจร.วังน้อย (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระปลัดธีราทร
ญาณธีโร
ไสยาคม
วัดบางปลาหมอ
17-01-2562
2
พระรณพีรย์
อาภาธโร
อนุชิตพันธ์กูล
วัดสามัคคี
15-01-2562
3
พระอุทิศ
อาสภจิตฺโต
สุขแสง
วัดอัมพวัน
14-01-2562
4
พระอุทิศ
อาสภจิตฺโต
สุขแสง
วัดอัมพวัน
14-01-2562
5
พระปราโมทย์
เตชกุโล
อนันต์ฤทธิ์กุล
น้ำวิ่ง
14-01-2562
6
พระสาคร
จนฺทปญโญ
ลิ้มเจริญวงศ์
วัดหนองเป้า
13-01-2562
7
พระสาคร
จน့့ทปญโญ
ลิ้มเจริญวงศ์
วัดหนองเป้า
13-01-2562
8
พระชยุต
อธิปัญโญ
บัวนารถ
บางพระ
10-01-2562
9
พระวัชรชัย
วรธมฺโม
โพธิ์พฤกษ์
ทรัพย์สโมสรนิกรเกษม
07-01-2562
10
พระชาญชัย
อินทญาโณ
ยันต์ฉิมพลี
วัดป่าบำเพ็ญธรรม
05-01-2562
11
พระมหาสุรศักดิ์
สทฺธาธิโก
เฮ้าบุญ
ดอนใหญ่
04-01-2562
12
พระมหาปรัชญา
ชิตมาโร
ปริญญากรณ์
วัดเวฬุวนาราม
04-01-2562
13
พระมหาธีรภัทร์
ญาณธีโร
ถ้วนสูงเนิน
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
03-01-2562
13 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม