ผู้ที่สมัครของ ภาค อีสาน ครั้งที่ 4 ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน สุรินทร์ (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระครูนิมิตธรรมวงศ์
ติสฺสวโส
สมสุข
ธรรมวงศาบ้านระเวียง
05-12-2561
1 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม