ผู้ที่สมัครของ ภาค อีสาน ครั้งที่ 4 ณ. ศูนย์วิปัสสนากรรมฐาน สุรินทร์ (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระอธิการสุวรรณ
อินฺทโชโต
อินทโชติ
วัดโนนป่ารัง
17-01-2562
2
พระครูสุวรรณจันทรังษี
ภูมฺมวโร
โคตรโนนกอก
เขต
16-01-2562
3
พระครูสุวรรณจันทรังษี
ภูมฺมวโร
โคตรโนนกอก
เขต
16-01-2562
4
พระจิรพัฒน์
เตชธมโม
ศรีบุญเรือง
ท่าคกเรือ
15-01-2562
5
พระสัญญา
สุจิตฺโต
ศรีคราม
วัดสระปทุมมาลัย
15-01-2562
6
พระธวัชชัย
ยสวฑฺฒโน
ทองรอง
วัดมุจลินทาราม
15-01-2562
7
พระสุธีย์
ธนปาโล
แก่นกล้า
วัดโพธิ์คงคา
15-01-2562
8
พระอธิการจิรพัฒน์
จารุธมฺโม
ทองทำกิจ
วัดโพธิ์คงคา
14-01-2562
9
พระครูวินิตกิตติสาร
กิตฺติสาโร
ทิศกระโทก
วัดช่องโค
08-01-2562
10
พระครูสมาจารนิวิฐ (สมใจ)
สมจาโร
มะลิรัมย์
หนองขวาง
08-01-2562
11
พระพัชรพล
ปญฺญาธโร
วาสรส
วัดแสลงโทน
07-01-2562
12
พระอธิการประเสริฐ
ปุญฺญกาโม
ภรรยาทอง
วัดพรหมรัตนาราม
06-01-2562
13
พระครูนิมิตธรรมวงศ์
ติสฺสวโส
สมสุข
ธรรมวงศาบ้านระเวียง
05-12-2561
13 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม