ผู้ที่สมัครของ ภาค เหนือ ครั้งที่ 5 ณ. วข.นครสวรรค์ (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระประกิต
ติสฺสโร
สายทอง
สุนทรนิวาส
07-05-2562
2
ธรรมนิตย์
ฐิตตปญฺโญ
เอี่ยมสันติไพศาล
ชนะไชยศรี
04-05-2562
3
พระสันติ
วิสนฺโต
ภาพล
โยธานิมิตร
25-04-2562
4
พระเสกสิทธิ์
สิริคุตฺโต
กลมกลาง
วัดซับสมบูรณ์
10-04-2562
5
พระอานุพัฒน์
จนฺทปญฺโญ
ประสพบุญ
วัดโบสถ์เจริญธรรม
07-04-2562
6
พระอธิการภูมิสิษฐ์
ปิยสีโล
กิตติทิพย์
วัดแจ้ง
22-03-2562
7
พระครูอุดมอรุโณทัย
ปณฺฑิโต
เขินกลาง
ถนนถั่ว
16-03-2562
8
พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
จิรวฑฺฒโน
สุวรรณาจารย์
ใหม่สุนทร
15-03-2562
9
พระจิรวัฒน์
อมรธมฺโม
พึ่งภักดิ์
ทุ่งจันทร์สมุทร
15-03-2562
10
พระกฤษดา
ปญฺญาสุโร
อนุดิษย์
วัดคลงโป่ง
20-02-2562
11
พระครูสังฆรักษ์มนัสวิน
ธมฺมทตฺโต
อินผล
น้ำเลา
13-02-2562
12
พระวิโรจน์
ปญฺญาวชิโร
ก้อนเกษ
วัดนิคมธรรมาราม
12-02-2562
13
พระอธิการสมัย
ถาวรสทฺโธ
บูรณเพชร
วัดวังน้ำสามัคคี
12-02-2562
14
พระสมัย
ถาวรสทฺโธ
บูรณเพชร
วังน้ำสามัคคี
12-02-2562
15
พระยุทธนา
นิติสาโร
บุญมี
วังสำโรง
04-02-2562
16
พระมหานพนันท์
ธมฺมธโร
ศิริโยธา
วัดไทรเหนือ
31-01-2562
17
พระใบฎีากันตินันท์
สุจิณฺณธมฺโม
โฉมงาม
คูยาง
25-01-2562
18
พระวิชัย
ติสสโร
คำสอน
วัดสังขวิจิตร
21-01-2562
19
พระครูสุธีโพธาภิรักษ์
ทีปกโร
เจือทอง
วัดโพธาราม พระอารามหลวง
20-01-2562
20
พระอธิการนิรันดร์
ธมฺมทินฺโน
หนูพิน
วังงิ้ว
20-01-2562
21
พระปลัดสุภัค
วิรโช
จันทร์โอ
หนองกระดูกเนื้อ
10-01-2562
22
พระใบฎีกาชูเกษม
สนฺติกโร
กรสิงห์
กัลยารัตน์
10-01-2562
23
พระปราโมทย์
เตชกุโล
อนันต์ฤทธิ์กุล
วัดน้ำวิ่ง
04-01-2562
23 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม