ผู้ที่สมัครของ ภาค เหนือ ครั้งที่ 5 ณ. วข.นครสวรรค์ (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระอธิการภูมิสิษฐ์
ปิยสีโล
กิตติทิพย์
วัดแจ้ง
22-03-2562
2
พระครูอุดมอรุโณทัย
ปณฺฑิโต
เขินกลาง
ถนนถั่ว
16-03-2562
3
พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
จิรวฑฺฒโน
สุวรรณาจารย์
ใหม่สุนทร
15-03-2562
4
พระจิรวัฒน์
อมรธมฺโม
พึ่งภักดิ์
ทุ่งจันทร์สมุทร
15-03-2562
5
พระกฤษดา
ปญฺญาสุโร
อนุดิษย์
วัดคลงโป่ง
20-02-2562
6
พระครูสังฆรักษ์มนัสวิน
ธมฺมทตฺโต
อินผล
น้ำเลา
13-02-2562
7
พระวิโรจน์
ปญฺญาวชิโร
ก้อนเกษ
วัดนิคมธรรมาราม
12-02-2562
8
พระอธิการสมัย
ถาวรสทฺโธ
บูรณเพชร
วัดวังน้ำสามัคคี
12-02-2562
9
พระอธิการสมัย
ถาวรสทฺโธ
บูรณเพชร
วัดวังน้ำสามัคคี
12-02-2562
10
พระวิโรจน์
ปญฺญาวชิโร
ก้อนเกษ
วัดนิคมธรรมาราม
12-02-2562
11
พระสมัย
ถาวรสทฺโธ
บูรณเพชร
วังน้ำสามัคคี
12-02-2562
12
พระยุทธนา
นิติสาโร
บุญมี
วังสำโรง
04-02-2562
13
พระมหานพนันท์
ธมฺมธโร
ศิริโยธา
วัดไทรเหนือ
31-01-2562
14
พระมหานพนันท์
ธมฺมธโร
ศิริโยธา
วัดไทรเหนือ
31-01-2562
15
พระใบฎีากันตินันท์
สุจิณฺณธมฺโม
โฉมงาม
คูยาง
25-01-2562
16
พระวิชัย
ติสสโร
คำสอน
วัดสังขวิจิตร
21-01-2562
17
พระครูสุธีโพธาภิรักษ์
ทีปกโร
เจือทอง
วัดโพธาราม พระอารามหลวง
20-01-2562
18
พระอธิการนิรันดร์
ธมฺมทินฺโน
หนูพิน
วังงิ้ว
20-01-2562
19
พระอธิการนิรันดร์
ธมฺมทินฺโน
หนูพิน
วังงิ้ว
20-01-2562
20
พระปลัดสุภัค
วิรโช
จันทร์โอ
หนองกระดูกเนื้อ
10-01-2562
21
พระใบฎีกาชูเกษม
สนฺติกโร
กรสิงห์
กัลยารัตน์
10-01-2562
22
พระปราโมทย์
เตชกุโล
อนันต์ฤทธิ์กุล
วัดน้ำวิ่ง
04-01-2562
22 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม