ผู้ที่สมัครของ ภาค เหนือ ครั้งที่ 5 ณ. วข.นครสวรรค์ (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระครูสุธีโพธาภิรักษ์
ทีปกโร
เจือทอง
วัดโพธาราม พระอารามหลวง
20-01-2562
2
พระอธิการนิรันดร์
ธมฺมทินฺโน
หนูพิน
วังงิ้ว
20-01-2562
3
พระอธิการนิรันดร์
ธมฺมทินฺโน
หนูพิน
วังงิ้ว
20-01-2562
4
พระปลัดสุภัค
วิรโช
จันทร์โอ
หนองกระดูกเนื้อ
10-01-2562
5
พระใบฎีกาชูเกษม
สนฺติกโร
กรสิงห์
กัลยารัตน์
10-01-2562
6
พระปราโมทย์
เตชกุโล
อนันต์ฤทธิ์กุล
วัดน้ำวิ่ง
04-01-2562
6 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม