ผู้ที่สมัครของ ภาค เหนือ ครั้งที่ 6 ณ. วส.ลำพูน (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระณฐนน
ถิรจิตฺโต
อุดทา
น้ำจำ
14-12-2561
2
พระชญานันท์
กิตติปัญโญ
แสงสว่าง
ศรีอรุณ
07-12-2561
2 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม