ผู้ที่สมัครของ ภาค เหนือ ครั้งที่ 6 ณ. วส.ลำพูน (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระมหาสมคิด
สิริปุญฺโญ
ศรีบุญมา
เจ็ดยอดพระอารามหลวง
19-01-2562
2
พระไพทูรย์ นริโท
นรินโท
สารปิน
วัดต้นลาน ตั้😁📵
17-01-2562
3
พระไพทูรย์ นริโท
นรินโท
สารปิน
วัดต้นลาน ตั้😁📵
17-01-2562
4
พระธีรวุฒิ
ธีรปญฺโญ
สิมะวงค์
แม่สาบเหนือ
17-01-2562
5
พระใบฏีกาดรัณภพ
ชยานนฺโท
ปัญญาโถ
วังฟ่อน
15-01-2562
6
พระณัฐพงษ์
ปุณณฺจนฺโท
จันทรบูรณ์
น้ำพุสูง
15-01-2562
7
พระมหาวิทยา
สิริภทฺโท
เกิดแก้ว
วัดคลอง 18
12-01-2562
8
พระมหาราชธรรม
ธรปญฺโญ
คุณครอง
วัดแจ้คอน
03-01-2562
9
พระครูปลัดกิตติพงษ์
กิตฺติโสภโณ
วงศ์สถาน
สันคะยอม
03-01-2562
10
พระปันแก้ว
อินทปัญโญ
วัทโล
อุมลอง
20-12-2561
11
พระจำเริญ
จนฺทูปโม
จตุพรพิทักษ์กุล
รังษีสุทธาราม
17-12-2561
12
พระณฐนน
ถิรจิตฺโต
อุดทา
น้ำจำ
14-12-2561
13
พระชญานันท์
กิตติปัญโญ
แสงสว่าง
ศรีอรุณ
07-12-2561
13 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม