ผู้ที่สมัครของ ภาค เหนือ ครั้งที่ 6 ณ. วส.ลำพูน (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระครูปริยัติสุนทรวัฒน์
จิรวฒฺโณ
สุวรรณาจารย์
ใหม่สุนทร
16-03-2562
2
พระครูอุดมอรุโณทัย
ปณฺฑิโต
เขินกลาง
ถนนถั่ว
16-03-2562
3
พระใบฎีกาสุวรรณ
อินฺทโชโต
อินทโชติ
วัดโนนป่ารัง
15-03-2562
4
พระอธิการวีระศักดิ์
อธิปญโญ
หลวงไผ่
วัดทากู่แก้ว
14-03-2562
5
พระกรวิชญ์
ธมฺมวโร
อินเทพ
สวนตาล
07-03-2562
6
พระสุขสันติ
ขนฺติธมฺโม
ชนกคุณ
บูรพาปะอาวเหนือ
25-02-2562
7
พระกรีฑา
อตุโล
ระงับโสด
วันยาวบน
16-02-2562
8
พระมหาพงษ์
ถาวโร
สจี
เจ็ดยอดพระอารามหลวง
11-02-2562
9
พระอาทิตย์
อธิชโย
คำทิพย์
สันกำเเพง
25-01-2562
10
พระอธิการสุวรรณ
อินฺทโชโต
อินทโชติ
วัดโนนป่ารัง
23-01-2562
11
พระสมุห์กฤษฎ์นิธิทัต
กิตฺติโสภณเมธี
สิริธนัชพรชนก
วัดสะปุ๋งน้อย
23-01-2562
12
พระยุญตา
ฐานธมฺโม
ทองบ่อ
วัดจันทราราม
22-01-2562
13
พระประพันธ์
จนฺทธีโร
แสงหงษ์
วัดม่วงน้อย
22-01-2562
14
พระสมุห์กฤษฎ์นิธิทัต
กิตฺติโสภณเมธี
สิริธนัชพรชนก
วัดสะปุ๋งน้อย
22-01-2562
15
พระมหาสมคิด
สิริปุญฺโญ
ศรีบุญมา
เจ็ดยอดพระอารามหลวง
19-01-2562
16
พระไพทูรย์ นริโท
นรินโท
สารปิน
วัดต้นลาน ตั้😁📵
17-01-2562
17
พระไพทูรย์ นริโท
นรินโท
สารปิน
วัดต้นลาน ตั้😁📵
17-01-2562
18
พระธีรวุฒิ
ธีรปญฺโญ
สิมะวงค์
แม่สาบเหนือ
17-01-2562
19
พระใบฏีกาดรัณภพ
ชยานนฺโท
ปัญญาโถ
วังฟ่อน
15-01-2562
20
พระณัฐพงษ์
ปุณณฺจนฺโท
จันทรบูรณ์
น้ำพุสูง
15-01-2562
21
พระมหาวิทยา
สิริภทฺโท
เกิดแก้ว
วัดคลอง 18
12-01-2562
22
พระมหาราชธรรม
ธรปญฺโญ
คุณครอง
วัดแจ้คอน
03-01-2562
23
พระครูปลัดกิตติพงษ์
กิตฺติโสภโณ
วงศ์สถาน
สันคะยอม
03-01-2562
24
พระปันแก้ว
อินทปัญโญ
วัทโล
อุมลอง
20-12-2561
25
พระจำเริญ
จนฺทูปโม
จตุพรพิทักษ์กุล
รังษีสุทธาราม
17-12-2561
26
พระณฐนน
ถิรจิตฺโต
อุดทา
น้ำจำ
14-12-2561
27
พระชญานันท์
กิตติปัญโญ
แสงสว่าง
ศรีอรุณ
07-12-2561
27 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม