ผู้ที่สมัครของ ภาค ใต้ ครั้งที่ 8 ณ. หร.สุราษฎร์ธานี (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระวีรพงศ์
กลฺยาโณ
บรรจงละเอียด
วัดนิโครธาราม
19-03-2562
2
พระอนันต์
ธมฺมวโร
คงเหล่า
ถ้ำเขาพลู
04-03-2562
3
พระปลัดวิริยะ
ธมฺมโชโต
ขำแก้ว
อัมพาราม
12-02-2562
4
พระอนันต์
กตธมฺโม
รัตนะ
วัดสุวรรณาวาส
06-01-2562
4 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม