ผู้ที่สมัครของ ภาค ใต้ ครั้งที่ 8 ณ. หร.สุราษฎร์ธานี (ย้อนกลับ)
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
ชื่อวัด
วันที่สมัคร
1
พระวิฐชญฐานนท์
อคฺคปญฺโญ
รักษาชาติ
ท้องอ่าว
03-07-2562
2
พระมหาวัชระ
ฐิตสีโล
คงเพ็ง
วัดวิชิตสังฆาราม
27-06-2562
3
พระฐานปกรณ์
อภินนฺโท
มาละมัย
สิทธิชัยรังสรรค์
09-06-2562
4
พระโอภาส
โอภาโส
นาคฤทธิ์
วัดสาริการาม
09-06-2562
5
พระอธิการเสฎฐวุฒิ
พุทฺธสโร
เฟื่องธุระ
วัดวังมะปราง
04-06-2562
6
พระกร
เกตุธมฺโม
พันธรักษ์
วัดไทรขาม
13-05-2562
7
พระวีรพงศ์
กลฺยาโณ
บรรจงละเอียด
วัดนิโครธาราม
19-03-2562
8
พระอนันต์
ธมฺมวโร
คงเหล่า
ถ้ำเขาพลู
04-03-2562
9
พระปลัดวิริยะ
ธมฺมโชโต
ขำแก้ว
อัมพาราม
12-02-2562
10
พระอนันต์
กตธมฺโม
รัตนะ
วัดสุวรรณาวาส
06-01-2562
10 รายการ / 1 หน้า
1
เข้าสู่เว็บไซต์ พระสอนศีลธรรม