กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สารสนเทศการอบรม รุ่นที่ ๑
สารสนเทศการอบรม รุ่นที่ ๒
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
รายชื่อพระภิกษุที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพระสอนศีลธรรม
รายชื่อพระ/จังหวัด
ต้องเข้าอบรม รอบที่ 1
สถานที่อบรม
ต้องยืนยันก่อนเข้าอบรม
19 - 22 ก.พ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19 - 22 ก.พ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19 - 22 ก.พ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19 - 22 ก.พ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19 - 22 ก.พ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19 - 22 ก.พ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
19 - 22 ก.พ. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายชื่อพระ/จังหวัด
ต้องเข้าอบรม รอบที่ 2
สถานที่อบรม
ต้องยืนยันก่อนเข้าอบรม
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 - 8 มี.ค. 2561
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รายชื่อพระ/จังหวัด
ต้องเข้าอบรม รอบที่ 3
สถานที่อบรม
ต้องยืนยันก่อนเข้าอบรม
20 - 24 มี.ค. 2561
วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
20 - 24 มี.ค. 2561
วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
20 - 24 มี.ค. 2561
วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
20 - 24 มี.ค. 2561
วัดพุน้อย อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ภาพการอบรมรุ่นที่ 1