ยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๒
ชื่อ
พระอธิการกิตติพงศ์
ฉายา
กิตฺติสาโร
นามสกุล
ผ่องสันเทียะ
จังหวัด
สระแก้ว
กรอกเบอร์โทรเพื่อยืนยัน
กรุณากรอกเป็นตัวเลข 0-9 เท่านั้น