ยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๒
ชื่อ
พระบุญช่วย
ฉายา
ฐานสมฺปนฺโน
นามสกุล
กลัดทรัพย์
จังหวัด
ชัยนาท
กรอกเบอร์โทรเพื่อยืนยัน
กรุณากรอกเป็นตัวเลข 0-9 เท่านั้น