ยืนยันเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน รุ่นที่ ๒
ชื่อ
พระนฤชา
ฉายา
จรณธมฺโม
นามสกุล
กรุดแสงจันทร์
จังหวัด
นครนายก
กรอกเบอร์โทรเพื่อยืนยัน
กรุณากรอกเป็นตัวเลข 0-9 เท่านั้น