สมัครเป็นพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

กับสำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ข้อมูลผู้สมัคร

ต้องการสอนประจำ ณ

โรงเรียนที่ต้องการสอน (ถ้าทราบ)

หมายเหตุ

ข้อมูลที่กรอกข้างบนนี้ เป็นข้อมูลแจ้งความประสงค์เบื้องต้นเท่านั้น เมื่อส่งข้อมูลนี้แล้ว ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นรายละเอียดอีกที/ต้องกรอกให้ครบ
กลับ สำนักงานพระสอนศีลธรรม