งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 4

1. หลักการและเหตุผล
การจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 4 การดำเนินงานเป็นไปตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม กว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับผิดชอบดูแลและบริหารงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มีพระสอนศีลธรรมอยู่ในสังกัด จำนวน 18,000 รูป
พระสอนศีลธรรมเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อไปช่วยกันขับเคลื่อนศีลธรรมให้เกิดขึ้น แก่สังคม ในการปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมหลักของคนไทย มีความมุ่งหมายที่จะสร้างภูมิคุ้มกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ชา ติต้องการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้จัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ขึ้นอีกครั้งเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรมและทบทวนบทบาทหน้าที่การดำเนินการโครงการ พร้อมทั้งมอบนโยบายแก่พระสอนศีลธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องด้วยวิสัยทัศน์ของประเทศ รัฐมีเป้าหมายที่จะพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เมื่อเป็นเช่นนี้ พระสอนศีลธรรม จึงมีความสำคัญยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนและส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธให้เกิดขึ้นกับนักเรียน ตามนโยบายชาติ
โครงการดังกล่าวนี้ จะช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ด้านพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการ มีความเป็นผู้นำ กล้าคิดกล้าลงมือทำกล้าแสดงออก มีความรับผิดชอบ รู้จักแก้ปัญหาด้วยสติปัญญา รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันเอื้ออาทรสมานฉันท์ยึดหลักศีลธรรมนำความรู้ นำไปสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีทักษะทางสังคมอันจำเป็นต่อยุคสมัยปัจจุบันเป็นไปตามนโยบายรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของพระสอนศีลธรรมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และการจัดการเรียนการสอนยุคดิจิทัล
2.2 เพื่อให้สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู และนักเรียนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมนำเสนอประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นที่ประจักษ์
2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนได้ศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม และกิจกรรมพระพุทธศาสนา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้โครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ อันสามารถนำผลจากการปฏิบัตินั้นมาพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติ
2.4 เพื่อแผ่เผยผลงานการดำเนินงานโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยได้รับผิดชอบ
2.5เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจงานคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่และการศึกษาสงเคราะห์
3. ลักษณะกิจกรรม
3.1 เป็นกิจกรรมประกวดตามขั้นตอน แบ่งเป็น 2 รอบคือรอบคัดเลือกระดับภาคและขั้นตอนสุดท้ายเพื่อคัดเลือก Best Practice เข้ารับรางวัลพระราชทานพร้อมทุนการศึกษา และเพื่อเป็นต้นแบบใช้เป็นสื่อการสอนด้านศีลธรรมสำหรับพระสอนศีลธรรมและโรงเรียนวิถีพุทธ
3.2 เป็นกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกสรรหาและจัดการองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อเผยแผ่ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานด้านการสอนศีลธรรม ทั้งพระสอนศีลธรรมและเจ้าหน้าที่บุคลากรที่รับผิดชอบโครงการ เพื่อร่วมกันเป็นพลังขับเคลื่อนศีลธรรม
3.3 เป็นกิจกรรมการจัดนิทรรศการแหล่งการเรียนรู้ ได้แก่ นิทรรศการการจัดการเรียนการสอนของพระสอนศีลธรรม และนิทรรศการอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องอัตลักษณ์วิถีพุทธ
3.4 เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านโรงเรียนวิถีพุทธ
3.5 เป็นกิจกรรมสอดคล้องกับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแผนแม่บทสำนักงานพระสอนศีลธรรม (ยุทธศาสตร์ 2560-2564)
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
การจัดมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนานี้ กำหนดกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศดังนี้
1) พระสอนศีลธรรมในโรงเรียนทุกสังกัด จำนวน 10,000 รูป
2) นักเรียน ครู และผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 100,00 คน
3) พระสงฆ์ พ่อค้า ประชาชนทั่วไป จำนวน 20,000 รูป/คน
รวมจำนวนเป้าหมายเชิงปริมาณ จำนวน 130,000 รูป/คน
4.2 เชิงคุณภาพ
1) พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทางพระพุทธศาสนาให้มีความต่อเนื่อง
2) พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป มีความสนใจใฝ่รู้ในการศึกษาค้นคว้าพุทธธรรม และมีเจตคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา
3) พระสอนศีลธรรม ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
5. กิจกรรมที่ดำเนินการ
5.1 กิจกรรมประเภทการประกวดคัดเลือก
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรม 2 รอบ คือรอบคัดเลือกตัวแทน 18 ภาคณะสงฆ์ และรอบประเทศเพื่อคัดเลือก Best Practice ของแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประถมศึกษา - ม.ปลาย/ปวช. กลุ่ม 10 คน
2. ประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี ประถมศึกษา - ม.ปลาย/ปวช. กลุ่ม 10 คน
3. ประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต) ม.ปลาย/ปวช. กลุ่ม 3 คน
4. ประกวดบรรยายธรรม ประถมศึกษา - ม.ต้น เดี่ยว
5. ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ ม.ต้น - ม.ปลาย กลุ่ม 3 คน
5.2 กิจกรรมประเภทตรวจเอกสารเชิงประจักษ์
6. ประเมินคัดเลือกพระสอนศีลธรรมต้นแบบ
  • เอกสารเชิงประจักษ์
  • นิเทศติดตาม
  • ประชุมอบรมจัดการความรู้เพื่อเป็นต้นแบบด้านการสอนศีลธรรม พร้อมรวบรวมจัดเก็บและเผยแผ่
7. ประเมินคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 จำนวน 100 โรงเรียน
  • เอกสารเชิงประจักษ์
  • นิเทศติดตาม
  • สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
8. ประเมินคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 3 จำนวน 27 โรงเรียน
  • เอกสารเชิงประจักษ์
  • นิเทศติดตาม
  • สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
6.1 กิจกรรมประเภทการประกวดคัดเลือก
1) สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
2) ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ประจำภาคคณะสงฆ์ 26 ศูนย์
3) ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด
6.2 หน่วยงานร่วมจัด
1) คณะสงฆ์ทุกจังหวัด
2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
3) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
4) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
5) กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
7. สถานที่รับสมัครและจัดประกวดคัดเลือก
7.1 รอบคัดเลือกระดับภาค
กิจกรรมประกวด โรงเรียนมีความสนใจที่จะสมัครสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.krupra.net เริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครก่อนการประกวดของแต่ละภาคก่อนการประกวด ๗ วัน (ซึ่งแต่ละภาคจะมีวันในการประกวดไม่ตรงกัน) สามารถดูวันประกวดของแต่ละภาค และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมการประกวด พร้อมดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.krupra.net สายตรงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม โทร 035 248 084
กิจกรรมโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ โรงเรียนมีความสนใจที่จะสมัคร รวบรวมผลงานเป็นรูปเล่ม และสามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.krupra.net สายตรงการจัดงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม โทร 035 248 084 (สมัครผ่านระบบตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้น)
กิจกรรมคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่ ๑๐ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ ๓ โรงเรียนมีความสนใจที่จะขอรับการประเมินวิถีพุทธชั้นนำ และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ให้รวบรวมผลงานเป็นรูปเล่ม และสามารถสมัครได้โดยการส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในวันที่กำหนด โดยส่งถึง พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
7.2 รอบชิงชนะเลิศ Best Practice ระดับประเทศ
โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ทุกกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ระหว่างวันที่ 29 - 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2562 ตามวันและสถานที่ ที่กำหนดตามเงื่อนไขของแต่ละกิจกรรม
8. ระยะเวลาดำเนินการ: เดือนมกราคมถึง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
มกราคม - มีนาคม ดำเนินการอนุมัติโครงการ/จัดเตรียมเอกสาร / คู่มือดำเนินการ
พฤษภาคม ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ ครั้งที่ 4
มิถุนายน เริ่มรับสมัคร / ดำเนินการตามกิจกรรม สิ้นสุดการรับสมัคร
มิถุนายน - กรกฎาคม เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาคและสิ้นสุด 31 กรกฎาคม
29 - 31 สิงหาคม ประกวดระดับประเทศ / งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ ครั้งที่ 4
9. แผนปฏิบัติการโครงการ/กิจกรรม
10. วิธีการดำเนินการ
10.1 สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประชุมผู้บริหารโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการและประสานงานกับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ หน่วยวิทยบริการ หรือศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนประจำจังหวัด ที่ได้มอบหมายให้เป็นตัวแทนจัดการประกวดระดับภาค
10.2 ดำเนินการจัดทำคู่มือการดำเนินการประกอบ ขั้นตอนการดำเนินการ /วิธีการดำเนินการ / เกณฑ์การดำเนินการประกวดกิจกรรมต่างๆ ข้อมูลสารสนเทศในการดำเนินการงานมหกรรมฯ
10.3 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการและคณะทำงานแต่งละศูนย์อำนวยการเพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมตามความเหมาะสมของแต่ละศูนย์
10.4 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนโรงเรียน สถานศึกษา และพระสอนศีลธรรมให้ทราบโดยทั่วกัน ให้ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในงานส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
10.5 เปิดรับสมัครและคัดเลือกตัวแทนในรอบคัดเลือก เพื่อเข้าประกวดระดับประเทศ
10.6 เริ่มการประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมทุกกิจกรรม
11. วิธีการดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมและรอบการประกวด
วิธีการดำเนินการประกวดคัดเลือก แบ่งเป็น 2 รอบการประกวด คือ รอบที่ 1 เรียกว่า รอบคัดเลือกระดับภาค (แบ่งเป็น 18 ภาค ตามภาคคณะสงฆ์) รอบที่ 2 เรียกว่า รอบประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ในการคัดเลือกรอบที่ 1 มีการคัดเลือกและการดำเนินการ ดังนี้
12. กรอบระยะเวลาการรับสมัครและการคัดเลือกกิจกรรมประกวด
การดำเนินการด้านกิจกรรมการประกวดในงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ กำหนดกรอบระยะเวลาการรับสมัครและคัดเลือกกิจกรรม ดังนี้
13. รางวัลที่ได้รับ
13.1 รางวัลรอบคัดเลือกระดับภาค มอบให้ศูนย์อำนวยการที่เป็นตัวแทนดำเนินการจัดพิจารณาตามความเหมาะสมโดยให้ผู้บริหารระดับสูงสุดของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เป็นตัวแทนเป็นผู้ลงลายเซ็น เพื่อจัดทำเกียรติบัตรและเป็นประธานมอบเกียรติบัตรรอบคัดเลือกระดับภาค รางวัลอาจเป็นเกียรติบัตร หรือ โล่ / เหรียญ และทุนการศึกษา ก็ได้
13.2 รางวัลการประกวดระดับประเทศ โรงเรียนที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จะได้รับเกียรติบัตรทุกโรงเรียนและทุกคนโดยมีรายละเอียดรางวัลแต่ละกิจกรรมตามคณะกรรมการกำหนดและตามลำดับของการประกวด ดังนี้
14. แหล่งที่มาของงบประมาณ
สำนักงานพระสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะสงฆ์ สถานศึกษา และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น ประชาชน ร่วมกันเป็นเจ้าภาพในการจัดงานโดยร่วมกันจัดสรรงบประมาณสนับสนุน และแหล่งที่มาของงบประมาณ ดังนี้
14.1 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
14.2 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
14.3 การบริจาคจากคณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า และสาธุชนทั่วไป
14.4 สนับสนุนจากองค์กรร่วมจัดงาน
(วิธีดำเนินการด้านงบประมาณในส่วนของงบประมาณจากโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ให้เป็นไปตาม มติของคณะกรรมการบริหารโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)
15. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
15.1 พระสอนศีลธรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
15.2 สถานศึกษา พระสอนศีลธรรม ครู และนักเรียนร่วมคิด
ได้ร่วมกันส่งเสริมพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา
15.3 นักเรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ ในหลักกระบวนการโครงงานคุณธรรม สามารถนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา และส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธให้กับโรงเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
15.4 โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ได้ประชาสัมพันธ์ผลงานการดำเนินงานโครงการ
15.5 ได้สนองนโยบายคณะสงฆ์ด้านการเผยแผ่และการศึกษาสงเคราะห์
16. การรายงานผลการดำเนินงาน
ให้ศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาเขต/วิทยาลัยสงฆ์/ หน่วยวิทยบริการ/ห้องเรียนที่รับเป็นตัวแทนจัดประกวดรอบคัดเลือกระดับภาค รายงานผลการประกวดคัดเลือกระดับภาค ตามแบบฟอร์มนำส่งให้สำนักงานพระสอนสอนศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส่วนกลาง หลังจากการประกวดระดับภาคของตนเองเสร็จ ภายใน ๗ วัน ทำการ เพื่อจัดเตรียมเป็นข้อมูลเตรียมการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ
และสำนักงานพระสอนศีลธรรม จะได้ออกบันทึกข้อความถึงศูนย์อำนวยการขอให้รายงานผลการดำเนินการมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมฯ เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารโครงการ และรายงานผลการดำเนินการเล่มสมบูรณ์ตามแบบฟอร์ม ส่งรายงานภายในเดือนกันยายน พุทธศักราช 2562
17. การประเมินผล
17.1 ออกแบบประเมินผลแจกผู้เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความคิดเห็น
17.2 ประมวลปัญหา อุปสรรค ความคิดเห็นจากการสังเกตและการสัมภาษณ์
17.3 แบบรายงานผลการดำเนินกิจกรรม