กิจกรรมที่มีการประกวดแข่งขัน
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ ๔

1. กิจกรรมประเภทการประกวดคัดเลือก
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรม 2 รอบ คือรอบคัดเลือกตัวแทน 18 ภาคณะสงฆ์ และรอบประเทศเพื่อคัดเลือก Best Practice ของแต่ละกิจกรรม ดังนี้
1. ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ระดับชั้น ประถมศึกษา - ม.ปลาย/ปวช. | กลุ่ม 10 คน และตัวสำรอง 3 คน
2. ประกวดกล่าวคำอาราธนาและถวายทานในพุทธศาสนพิธี
ระดับชั้น ประถมศึกษา - ม.ปลาย/ปวช. | กลุ่ม 10 คน และตัวสำรอง 3 คน
3. ประกวดบรรยายธรรม
ระดับชั้น ประถมศึกษา - ม.ต้น | เดี่ยว
4. ประกวดถกวาที (วาจาสุภาษิต)
ระดับชั้น ม.ปลาย/ปวช. | กลุ่ม 3 คน และตัวสำรอง 2 คน
5. ประกวดโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
ระดับชั้น ม.ต้น - ม.ปลาย | กลุ่ม 3 คน และสมาชิกในกลุ่ม 7 คน