ประกาศผลกิจกรรม
กิจกรรม
สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
 
 
 
กิจกรรม
การกล่าวคำอาราธนาและ
คำถวายทานในพุทธศาสนพิธี
 
 
กิจกรรม
โครงงานส่งเสริมอัตลักษณ์
วิถีพุทธ
 
 
ผลการคัดเลือก
พระสอนศีลธรรมเชี่ยวชาญ
 
 
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑) แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดูได้ที่ www.mcu.ac.th
สวนธรรมศรีปทุม จ.ปทุมธานี
๒) แผนที่การเดินทางมาสถานที่จัดค่ายพัฒนาโครงงานคุณธรรมระดับประเทศ ณ สวนธรรมศรีปทุม
ข้อมูลเพิ่มเติม สวนธรรมศรีปทุม ดูได้ที่ www.sripathum.com