ข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล :*
ตำแหน่ง :*
โรงเรียน :*
จังหวัด :*
เป็นตัวแทนของภาคคณะสงฆ์ที่ :*
เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวก :*
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์
ระดับประถมศึกษา
ชาย :*
หญิง :*
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ชาย :*
หญิง :*
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชาย :*
หญิง :*
 
 
 
 
 
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกล่าวคำอาราธนา
ระดับประถมศึกษา
ชาย :*
หญิง :*
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ - ม.๓)
ชาย :*
หญิง :*
 
 
 
 
 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
ชาย :*
หญิง :*
 
 
 
 
 
คณะครูผู้ฝึกสอน
ครู / อาจารย์ / เจ้าหน้าที่
ชาย :*
หญิง :*
 
 
 
 
มีความประสงค์พักในมหาวิทยาลัย
มีความประสงค์จัดหาที่พักเอง