การเข้าค่ายเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงงานคุณธรรมส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีพุทธ
และการประกวดโครงงานคุณธรรม
ชื่อโครงงาน :*
ประเภทโครงงานคุณธรรม :*
เป็นตัวแทนของภาคคณะสงฆ์ที่ :*
ชื่อกลุ่มเยาวชน :*
จำนวนผู้รับผิดชอบโครงงาน :*
สังกัดโรงเรียน :*
โรงเรียน :*
ที่อยู่เลขที่ :
หมู่ที่ :
ซอย :
ตำบล :*
อำเภอ :*
จังหวัด :*
ไปรษณีย์ :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
ผู้บริหารที่ปรึกษา
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
ตำแหน่ง :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
มือถือ :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
ครูที่ปรึกษาโครงงาน
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
ตำแหน่ง :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
มือถือ :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
พระสงฆ์ที่ปรึกษา
คำนำหน้าชื่อ :*
ฉายา :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
วัด :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
มือถือ :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
ครูที่ปรึกษาที่จะเดินทางมาเข้าค่าย
คำนำหน้าชื่อ :*
ชื่อ :*
นามสกุล :*
กลุ่มวิชาสาระ :*
อายุ :*
ศาสนา :*
โทรศัพท์ :*
โทรสาร :
มือถือ :
Line ID :
Facebook :
อีเมล์ :
ตัวแทนนักเรียนที่จะเดินทางมาเข้าค่าย
ชาย :*
หญิง :*