พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
595
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25900
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968241
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
โครงสร้างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม
พระศรีธรรมภาณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
๐๘-๑๙๒๕๑๔๙๑
krupra@gmail.com
พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณิโชโต
นักจัดการงานทั่วไป
๐๘-๑๒๙๔๒๑๙๔
soontorn_22@hotmail.com
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร
นักจัดการงานทั่วไป
๐๘-๙๘๘๒๕๘๘๑
Venmahasurasak@gmail.com
พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท
นักวิชาการศึกษา
094-129-9320
mahanop28@gmail.com
พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ
นักวิชาการศึกษา
๐๘-๗๔๙๖๘๒๔๐
rongraj_2009@hotmail.com
พระมหาสาม อคฺคธมฺโม
นักจัดการงานทั่วไป
๐๘๔-๖๔๓-๐๙๙๗
sam.sang@mcu.ac.th
พระมหากฤษดา จินฺตามโย
นักจัดการงานทั่วไป
krisda.kor@mcu.ac.th
นายขวัญตระกูล บุทธิจักร
รองผู้อำนวยการ
๐๙-๓๐๒๓๘๔๔๕
pattra_noiso:@hotmail.com
นายนิรุต ป้องสีดา
นักวิชาการศึกษา
๐๘-๗๑๐๒๐๘๕๔
nirut_mcu@hotmail.com
นายภูวนัย ปริศนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘-๗๑๗๗๔๑๔๔
poo_wa_nai@hotmail.com
นายพีระพล อ่อนลำเนาว์
นักวิชาการศึกษา
๐๖-๓๘๗๘-๙๒๕๖
mathuravathi@hotmail.com
นายสดใส เจือจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
๐๙-๒๓๙๗๗๗๕๕
sai-de@hotmail.com
นายเอกชัย บุญเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไป
๐๙-๑๔๑๔๑๓๗๖
ake_krupra@hotmail.com
ว่าที่ ร.ต.หลวงเมือง ศรีสองเมือง
นักจัดการงานทั่วไป
0817441514
luangmuang.sri@mcu.ac.th
นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
๐๘-๖๕๑๓๓๔๕๑
daw_242@hotmail.com
นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๐๙-๐๒๕๘๓๖๑๓
sureepon_2@hotmail.com
นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘-๑๖๐๐๙๐๓๖
ampron41@hotmail.com
นางสาวดวงฤดี ธนะสาร
นักจัดการงานทั่วไป
๐๙-๑๕๕๑-๑๕๙๔
daw7471@gmail.com
นางสาวอลีนา สุปินะ
นักจัดการงานทั่วไป
Aleena.sup@mcu.ac.th