พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
30
วันนี้
427
เมื่อวานนี้
968
เดือนนี้
16150
เดือนที่ผ่านมา
24160
ทั้งหมด
432028
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
โครงสร้างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระสอนศีลธรรม
พระศรีธรรมภาณี
ผู้อำนวยการสำนักงานพระสอนศีลธรรม
๐๘-๑๙๒๕๑๔๙๑
krupra@gmail.com
พระครูสังฆรักษ์สุนทรกมล มณิโชโต
นักจัดการงานทั่วไป
๐๘-๑๒๙๔๒๑๙๔
soontorn_22@hotmail.com
พระมหาเมธีภัทร์ ภทฺรเมธี
นักวิชาการศึกษา
๐๙-๖๐๖๙๙๘๙๒
matheepat2127@gmail.com
พระมหานพดล ธมฺมานนฺโท
นักวิชาการศึกษา
094-129-9320
mahanop28@gmail.com
พระมหาณรงค์ราช ปณิธานธิติ
นักวิชาการศึกษา
๐๘-๗๔๙๖๘๒๔๐
rongraj_2009@hotmail.com
พระมหาสุรศักดิ์ สีลสํวโร
นักจัดการงานทั่วไป
๐๘-๙๘๘๒๕๘๘๑
Venmahasurasak@gmail.com
พระมหาพีระพล มธุรวาที
นักจัดการงานทั่วไป
๐๖-๓๘๗๘-๙๒๕๖
mathuravathi@hotmail.com
นายขวัญตระกูล บุทธิจักร
รองผู้อำนวยการ
๐๙-๓๐๒๓๘๔๔๕
pattra_noiso:@hotmail.com
นายนิรุต ป้องสีดา
นักวิชาการศึกษา
๐๘-๗๑๐๒๐๘๕๔
nirut_mcu@hotmail.com
นายภูวนัย ปริศนา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘-๗๑๗๗๔๑๔๔
poo_wa_nai@hotmail.com
นายเอกชัย บุญเพ็ชร
นักจัดการงานทั่วไป
๐๙-๑๔๑๔๑๓๗๖
ake_krupra@hotmail.com
นายสดใส เจือจันทร์
นักจัดการงานทั่วไป
๐๙-๒๓๙๗๗๗๕๕
sai-de@hotmail.com
นายฤทธิไกร ยอดแก้ว
นักวิชาการศึกษา
นางสาวรุ้งอำพร บุญรอดด้วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๐๘-๑๖๐๐๙๐๓๖
ampron41@hotmail.com
นางสาวฉัตรดาว แผลงศรี
นักวิชาการการเงินและบัญชี
๐๘-๖๕๑๓๓๔๕๑
daw_242@hotmail.com
นางสาวสุรีย์พร ม่วงพันธ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
๐๙-๐๒๕๘๓๖๑๓
sureepon_2@hotmail.com
นางสาวดวงฤดี ธนะสาร
นักจัดการงานทั่วไป
๐๙-๑๕๕๑-๑๕๙๔
daw7471@gmail.com