พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
745
เมื่อวานนี้
773
เดือนนี้
14534
เดือนที่ผ่านมา
27669
ทั้งหมด
766468
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการโครงการพระสอนศีลธรรม
พระครูปฐมธรรมวงศ์
รักษาการรองผู้อำนวยการ
๐๘-๑๑๙๔-๓๓๙๙
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปํญญาศรีทวารวดี
นางสาวกมลพร คิ้มแหน
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๑๙๐๙-๕๙๒๒
วิทยาลัยสงฆ์พุทธปํญญาศรีทวารวดี
พระมหาแสงมณี คชาธโร
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๐๘-๙๔๓๘-๑๓๕๗
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
นางสาวอรพิน พูนประสิทธิ์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๔๘๔๗-๗๐๕๖
วิทยาลัยสงฆ์ชัยภูมิ
นายรังสิทธิ วิหกเหิน
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๐๘-๗๒๔๐-๘๗๙๓
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
นายสมคิด สุขจิต
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๗๒๔๒-๓๗๗๔
วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์
พระอุดมปัญญาภรณ์
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
๐๘-๑๓๒๑-๒๐๒๖
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
นายมลชัย โสรี
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๐๗๓๕-๓๖๘๕
วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
นายดำเนิน ปัญญาผ่องใส
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๐๕-๓๗๖๕-๖๕๘๕
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
นายนริทร์โชติ รินชมภู
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๕๒๔๑-๙๑๕๑
วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย
ดร.วรปรัชญ์ คำพงษ์
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๐๙-๘๕๖๓-๗๒๓๓
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
นายณัฐสิทธิ์ ดวงแก้ว
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๘๔๐๑-๕๙๔๘
วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน
พระครูโสภณพัฒนานุวัตร
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด
รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
๐๘-๑๘๘๔-๔๗๑๐
วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
พระมหานคร วชิรเมธี
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๕๕๓๙-๘๓๖๑
วิทยาเขตนครสวรรค์
พระครูศรีสุธรรมนิวิฐ
รองผอ.ฝ่ายบริหารและวางแผน
๐๖-๑๑๙๑-๘๘๙๘
วิทยาเขตนครสวรรค์
พระศรีรัตนมุนี,ดร.
ผู้อำนวยการ
๐๘-๑๘๘๘-๖๒๔๘
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
นางสาวทองสุข รอดฉ่ำ
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๙๕๖๖-๑๖๒๓
วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช
พระราชปริยัติ,ดร.
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๐๘-๑๙๙๒-๖๗๕๐
วิทยาเขตพะเยา
นายฐปนรรฆ์ ฟูเชื้อ
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
วิทยาเขตพะเยา
พระครูโฆษิตสังฆพิทักษ์
ผู้อำนวยงานส่วนบริหาร
๐๘-๑๘๘๓-๖๐๒๘
วิทยาเขตแพร่
นางจุฑาธิป ผัดผ่อง
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๑๘๔-๘๙๔๘
วิทยาเขตแพร่
นายศีรินทร์ หินคง
รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๐๘-๙๙๕๐-๔๖๖๕
วิทยาเขตเชียงใหม่
นายวีระพันธ์ ขันเพ็ชร
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๑๙๐-๐๘๒๑
วิทยาเขตเชียงใหม่
นายไพริทร์ ณ วันทา
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๐๘-๒๖๑๙-๑๙๑๔
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
นายธีรยุทธ โปธาพันธ์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
พระครูปลัดมงคลวรวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๐๘-๑๒๖๒-๓๔๙๙
วิทยาเขตหนองคาย
นางสาวณัฐณิชา หัสสา
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๑๔๑๗-๐๑๔๗
วิทยาเขตหนองคาย
นายประสงค์ หัสรินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ์เลย
๐๘-๑๓๘๐-๒๕๗๑
วิทยาลัยสงฆ์เลย
นางสาวศิริลักษณ์ ชัยสิทธิ์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๙-๘๙๔๐-๙๑๔๙
วิทยาลัยสงฆ์เลย
พระมหาภิรัฐกรณ์ อํสุมาลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
๐๘-๑๖๓๔-๙๖๑๒
วิทยาเขตขอนแก่น
นายนัฐพงศ์ หมื่นแก้ว
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๑๑๔-๔๑๐๓
วิทยาเขตขอนแก่น
พระครูสารสีลคุณ,ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตอุบลราชธานี
๐๘-๗๘๗๑-๔๐๑๙
วิทยาเขตอุบลราชธานี
พระเทิดศักดิ์ อรุโณ
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๗๒๕๑-๑๑๖๘
วิทยาเขตอุบลราชธานี
นายณัฐพงษ์ เปี้ยคำ
รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิทยาลัย
๐๘-๕๙๒๖-๘๒๓๓
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
นางสาววันทา แก้วหนองสังข์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๔๕๑๖-๗๙๐๕
วิทยาลัยสงฆ์นครพนม
พระมหาสุพร รกฺขิตธมฺโม
ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ
๐๘-๓๓๖๙-๔๓๘๕
วิทยาเขตนครราชสีมา
นางสาวฉัตรสุดา มุ่งเขตกลาง
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๒๗๕๓-๔๘๙๗
วิทยาเขตนครราชสีมา
พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์
๐๘-๑๕๔๘-๕๕๓๕
วิทยาเขตสุรินทร์
นายธนวรรษ ทวีเกิด
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๐๑๗๓-๒๘๕๕
วิทยาเขตสุรินทร์
พระปิฏกโกศล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๐๘-๖๓๖๑-๔๕๕๔
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
นางสาวไพรินทร์ ไตรวิทยพาณิชย์
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๙๕๔๗-๒๑๐๕
วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
พระมหาประจวบ ปญฺญาทีโป
เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย
๐๘-๑๓๙๖-๑๕๑๔
ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
นางสาวรัชเกล้า สุวรรณภักดี
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
ห้องเรียนสุราษฎร์ธานี
นายสวิต มัคราช
ผู้อำนวยการ
๐๘๗-๒๗๓-๕๘๐๕
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระสาโรจน์ ธมฺมสโร
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘๐-๐๗๔-๒๑๔๔
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
พระครูธีรสุตคุณ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
๐๘-๑๘๙๗-๐๖๔๙
หน่วยวิทยบริการ มจร.สงขลา
พระสมุห์ประยูร สุธมฺโม
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
ห้องเรียนสงขลาฯ
พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
๐๘-๑๓๒๖-๔๒๐๒
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
นางชบา หมีนาค
จนท.ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
๐๘-๑๓๘๘-๔๓๒๘
วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ดร.สมศักดิ์ สายหยุด
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๐๘-๑๔๐๕-๔๓๘๕
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร
นายไพสม สายหยุด
ประจำศูนย์อำนวยการโครงการฯ
วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร