พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
271
เดือนนี้
6135
เดือนที่ผ่านมา
18210
ทั้งหมด
349109
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
รายชื่อผู้สมัครสอบพระสอนศีลธรรม ปี 2560
ค้นหาชื่อพระ
เมื่อกรอกข้อมูลข้างบนเรียบร้อยแล้ว
นิมนต์ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อศึกษาและเตรียมพร้อมเข้าสอบ ตามนี้ Download
ชื่อ
ฉายา
จังหวัด
วัด
วันที่สมัคร
พระภคิน
นิทฺทโร
กรุงเทพมหานคร
วัดราชสิงขร พระอารามหลวง
10 มีนาคม 2560
พระมหาเทอดเกียรติ
วุฑฺฒิจารี
กรุงเทพมหานคร
วัดราชสิงขร
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระอธิการพระอธิการพิชิตศักดิ์
สุภาจาโร
ชลบุรี
วัดปรกฟ้า
10 มีนาคม 2560
พระสุพัฒน์พงษ์
เมธิโก
เชียงราย
พุทธนเรศวร์วนาราม
9 มีนาคม 2560
พระมหาไพบูณ
โสภณชโย
ปทุมธานี
พระธรรมกาย
8 มีนาคม 2560
พระปภาวินท์
ฐานธัมโม
อ่างทอง
วัดสนมชัย
6 มีนาคม 2560
พระพระธรรมธร
ขันธสาโร
ตาก
วัดสุวรรณบรรพต
5 มีนาคม 2560
พระมหาทรงศักดิ์
สนฺติกุโล
นราธิวาส
เขาเข็มทอง
4 มีนาคม 2560
พระสมุห์ประดิษฐ
นนฺทโก
อุตรดิตถ์
ผักขวง
4 มีนาคม 2560
พระสมุห์ปิยณัฐ
ญาณพโล
กรุงเทพมหานคร
วัดอัมพวัน
3 มีนาคม 2560
พระปราโมทย์
มหาปุญฺโญ
อ่างทอง
วัดสนามชัย
3 มีนาคม 2560
พระธนกร
ธนปญฺโญ
กรุงเทพมหานคร
วัดนางชี
2 มีนาคม 2560
พระกุลธร
จิตฺตินฺทฺรี
กรุงเทพมหานคร
วัดนางชี
2 มีนาคม 2560
พระสมบูรณ์
มหาภิญโญ
สุรินทร์
วัดอุทุมพร บ้านเมืองลีง
1 มีนาคม 2560
พระพระสมบูรณ์
มหาภิญโญ
สุรินทร์
วัดอุทุมพร บ้านเมืองลีง
1 มีนาคม 2560
พระอธิการมานิจ
สุจิตฺโต
เพชรบูรณ์
ราษฎร์ศรัทธาราม
1 มีนาคม 2560
พระชัยยุทธ
ปภสฺสโร
กรุงเทพมหานคร
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
28 กุมภาพันธ์ 2560
พระเดชา
จรณธมฺโม
กรุงเทพมหานคร
วัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม
28 กุมภาพันธ์ 2560
พระบัณฑิต
ปณฺฑิโต
กรุงเทพมหานคร
วัดโตนด
27 กุมภาพันธ์ 2560
พระวรเทพ
วรปญฺโญ
กรุงเทพมหานคร
วัดนาคปรก
27 กุมภาพันธ์ 2560
พระณรงค์
ปิยสีโล
กรุงเทพมหานคร
สะพาน
27 กุมภาพันธ์ 2560
พระพระสายทอง
กดธมฺโม
กรุงเทพมหานคร
สะพาน
27 กุมภาพันธ์ 2560
พระครูปลัดประครอง
สุปติฏฺฐิโต
กรุงเทพมหานคร
วัดคฤหบดี
27 กุมภาพันธ์ 2560
พระปริวรรต
ปนาโท
กรุงเทพมหานคร
วัดพลับพลาชัย
27 กุมภาพันธ์ 2560
พระมหาพิเชษฐ์
มหาวิริโย
กรุงเทพมหานคร
วัดราชโอรสาราม
26 กุมภาพันธ์ 2560
พระศรธารา
ภทฺทวโร
กรุงเทพมหานคร
ทุ่งครุ
25 กุมภาพันธ์ 2560
พระประยงค์
รตนปญฺโญ
พระนครศรีอยุธยา
เกาะแก้ว
24 กุมภาพันธ์ 2560
พระธนากฤต
อนุตฺตโร
สมุทรปราการ
แพรกษา
23 กุมภาพันธ์ 2560
พระทัศพงษ์
ฐานวุโธ
กาญจนบุรี
วัดทุ่งลาดหญ้า
22 กุมภาพันธ์ 2560
พระกาฬกุณฑลี
ธมฺมปาโล
สมุทรปราการ
วัดศรีวารีน้อย
20 กุมภาพันธ์ 2560
พระพระสมบูรณ์
มหาภิญโญ
สุรินทร์
วัดอุทุมพร บ้านเมืองลีง
19 กุมภาพันธ์ 2560
พระมหาสุนันท์
โชติปัญโญ.
ศรีษะเกษ
บ้านขะยูง
18 กุมภาพันธ์ 2560
พระสำฤทธิ์
ธมฺมิโก
กรุงเทพมหานคร
วัดจอมสุดาราม
17 กุมภาพันธ์ 2560
พระสมชาย
ธัมมกาโม
สระแก้ว
รีนิมิตร
17 กุมภาพันธ์ 2560
พระสมชาย
ธัมมกาโม
สระแก้ว
รีนิมิตร
17 กุมภาพันธ์ 2560
พระสมชาย
ธัมมดาโม
สระแก้ว
รีนิมิตร
17 กุมภาพันธ์ 2560
พระมหาภาคภูมิ
ฐานิสฺสโร
กรุงเทพมหานคร
วัดดอกไม้
14 กุมภาพันธ์ 2560
พระมหาโฆษิต
โรจนธมฺโม
กรุงเทพมหานคร
วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม
13 กุมภาพันธ์ 2560
พระสิงหา
ขนฺติธมฺโม
ปทุมธานี
กล้าชอุ่ม
10 กุมภาพันธ์ 2560
พระครูพระครูบุญเขตโสภณ
รวิวณฺโณ
สระแก้ว
โคกสูง
9 กุมภาพันธ์ 2560
44 รายการ / 1 หน้า
1