พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
824
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14737
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990935
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติธมฺโม
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา
2)
ปญฺญาธโร
วัดกลางโพธิ์ชัย
3)
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
4)
อภินนฺโท
วัดเจดีย์
5)
ปญฺญาโภ
วัดนาพ่อสอง
6)
-
วัดเทพประดิษฐ์
7)
วรปุญฺโญ
วัดหนองไลย์
8)
คุตฺตธิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธา
9)
-
วัดหนองมะเขือ
10)
สารตฺถิโก
วัดตาลล้อม
11)
-
วัดบุญงาม
12)
-
วัดสว่างแสนทอง
13)
-
วัดศรีสกล
14)
อภินนฺโท
วัดเทพนิมิตบังบด
15)
สุเมโธ
วัดไม้เสียบ
16)
พรหมโชโต
วัดป่าหัด
17)
พรหมฺโชโต
วัดกู่สามัคคี
18)
ฐานธมฺโม
วัดศรีประชาสรรค์
19)
จนทฺปโม
วัดดาวเรือง
20)
สนฺตจิตโต
วัดม่วงชุม
21)
กุสลจิตฺโต
วัดลำสมพุง
22)
โชติวโร
วัดอุทุมพรวนาราม
23)
มงฺคโล
วัดทุ่งนาไทย
24)
เขมงฺกโร
วัดหนองรี
25)
ญาณวีโร
วัดซับกระดาน
26)
-
วัดบ้านสนวนธาราวาส
27)
อชิโต
วัดหนองหว้า
28)
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
29)
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
30)
กนฺตสีโล
วัดจันทราวาส
31)
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
32)
สปฺปุญฺโญ
วัดไทรงาม
33)
-
วัดไชยราษฎร์สำราญ
34)
จนฺติพโล
วัดศรีชมพู
35)
ภูริปญฺโญ
วัดกุดน้อย
36)
ขนฺติโก
วัดธัมมปติฏฐาราม
37)
ฉวิวณฺโณ
วัดโนนตาเถร
38)
สุวฑฺฒโน
วัดประดู่วนาราม
39)
ปิยภาณี
วัดไชยศรีชมชื่น
40)
อหึงสโก
วัดบ้านงาม
41)
อนุตฺตโร
วัดศิริชัยโย
42)
ธมฺมจาโร
วัดท่าวารี
43)
เตชปญฺโญ
วัดหนองแก
44)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
45)
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
46)
ปภสฺสโร
วัดบ้านชาติ
47)
มานิโต
วัดคลองบอน
48)
ปิยวณฺโณ
วัดตะเคียนงาม
49)
สุปญฺโญ
วัดจงโก
50)
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
17,482 รายการ / 350 หน้า
1
2
3
4