พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,483 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
49
วันนี้
314
เมื่อวานนี้
1081
เดือนนี้
16228
เดือนที่ผ่านมา
28884
ทั้งหมด
528471
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาโภ
วัดนาพ่อสอง
2)
วรปุญฺโญ
วัดหนองไลย์
3)
สารตฺถิโก
วัดตาลล้อม
4)
กุสลจิตฺโต
วัดลำสมพุง
5)
มงฺคโล
วัดทุ่งนาไทย
6)
ญาณวีโร
วัดซับกระดาน
7)
สุภกิจฺโจ
วัดทุ่งสว่างนาจารย์
8)
เตชปญฺโญ
วัดหนองแก
9)
มานิโต
วัดคลองบอน
10)
สุปญฺโญ
วัดจงโก
11)
สุชาโต
วัดโคกสว่างสามัคคี
12)
กลฺยาณธมฺโม
วัดดงน้ำฉ่า
13)
ฉนฺทธมฺโม
วัดโคกอุดม
14)
สุจิตฺโต
วัดซับสนุ่น
15)
??ติคุโณ
วัดแคอรัญญิก
16)
วชิรญาโณ
วัดหนองปลาไหล
17)
กิตฺติเมธี
วัดพ่อขุนผาเมือง
18)
ชาคโร
วัดเขาท่าพระ
19)
ชุตินฺธโร
วัดแก่งป่าสัก
20)
ทองทิน
วัดประชานิมิต
21)
จันทร์คำ
วัดเวตวันธรรมวาส
22)
ฐานารโห
วัดแพะโคก
23)
ขนฺติโสภโณ
วัดจันทร์ประดิษฐาราม
24)
โชติปญฺโญ
วัดคลองระมาน
25)
เตชธมฺโม
วัดสุทธาวาส
26)
ทนฺตกาโย
วัดโพธิพุฒฑล
27)
อาภาคโม
วัดดงไร
28)
ปิยสีโล
วัดโคกพระ
29)
ปภากโร
วัดบางหลวง
30)
ปณฺฑิโต
วัดเจ้าฟ้า
31)
สิริภทฺโท
วัดกลาง
32)
ปโมทิโต
วัดวังตอ
33)
ฐิตโสภโน
วัดปานประสิทธาราม
34)
อนุภทฺโท
วัดไก่จ้น
35)
อธิปญฺโญ
วัดลุ่มคงคาราย
36)
ภทฺรมุนี
วัดท่ากกแก
37)
ธมฺมวโร
วัดดอกไม้
38)
นราสโภ
วัดแพะโคก
39)
ติกฺขวีโร
วัดทับลาน
40)
ขนฺติพโล
วัดหนองสลิด
41)
จนฺทสาโร
วัดศรีบุรีรตนาราม
42)
โกมุโท
วัดป่าพาก
43)
ปริปุณฺโณ
วัดลำนารายณ์
44)
ญาณวีโร
วัดกองแก้ว
45)
อานนฺโท
วัดธรรมเนสา
46)
สุวิปุลฺโล
วัดอรัญญิกาวาส
47)
สุจิตฺโต
วัดหนองบอน
48)
ถิรสีโล
วัดเจริญรัตนาราม
49)
คุตฺตวโร
วัดเกตุแก้ว
50)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดศรีบุญเรือง
4,117 รายการ / 83 หน้า
1
2
3
4