พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
783
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20265
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066769
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดโคกสมานคุณ
2)
-
วัดโคกสมานคุณ
3)
-
วัดนาปรังประชาราม
4)
-
วัดยางทอง
5)
ปสนฺโน
วัดมงคลนิมิต
6)
อตฺถกาโม
วัดบางดาน
7)
เตชธมฺโม
วัดลอน
8)
สิริภทฺโท
วัดป่ากอสุวรรณาราม
9)
อธิปญฺโญ
วัดโลการาม
10)
สุวิชาโน
วัดใหม่ทุ่งคา
11)
ฐิตคุโณ
วัดคลองแห
12)
ยสธโร
วัดยางงาม
13)
ชยวุฑฺโฒ
วัดห้วยแตน
14)
กตปุญฺโญ
วัดเกษมรัตน์
15)
มนาโป
วัดราษฎร์บำรุง
16)
โอภาโส
วัดลอน
17)
สนฺตจิตฺโต
วัดม่วงงาม
18)
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
19)
โสภโณ
วัดใหม่ทุ่งคา
20)
โกวิโท
วัดบ้านสวน
21)
สจฺจวโร
วัดคลองเปล
22)
ฐานวีโร
วัดบางทีง
23)
อธิจิตฺโต
วัดโคกสมานคุณ
24)
วิมโล
วัดป่ากันตพงษ์
25)
มหาวิริโย
วัดควนลัง
26)
ขนฺติพโล
วัดป่ากอสุวรรณาราม
27)
เขมธโร
วัดควนโส
28)
รตินธโร
วัดควนฝาละมี
29)
ญาณเมธี
วัดพังกก
30)
ฐิตเปโม
วัดทุ่งนางแก้ว
31)
เขมวีโร
วัดคลองยอ
32)
ปวโร
วัดท่าลาด
33)
จารุสกฺโก
วัดท่าลาด
34)
อภิญจโน
วัดควนลัง
35)
ปญฺญาธโร
วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้ว
36)
อาภากโร
วัดทุ่งขมิ้น
37)
อภโย
วัดมงคลพิพัฒน์สมาธิ
38)
ธีรปญฺโญ
วัดภูเขาหลง
39)
จิตฺตทนฺโต
วัดบ้านเก่า
40)
กิตฺติฐาโน
วัดหลักเขต
41)
ฉนฺทกาโม
วัดคลองเปล
42)
อนุวํโส
วัดราษฎร์บำรุง
43)
จนฺทวํโส
วัดโพธิญาณวราราม
44)
อริยธมฺโม
วัดเอก
45)
อินฺทวีโร
วัดน้ำกระจาย
46)
ธมฺมาวุโธ
วัดนาท่อม
47)
วิชิโต
วัดดอนเค็ด
48)
ปริสุทฺโธ
วัดปากจ่า
49)
โชติโก
วัดพิกุลทอง
50)
สุภาโว
วัดหัวหมอน
341 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4