พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
819
เมื่อวานนี้
1107
เดือนนี้
14732
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
990930
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทสโร
วัดวังปริง
2)
ชยรตโน
วัดคูขุด
3)
ขนฺติธมฺโม
วัดชะลอน
4)
จิตฺตสุโภ
วัดพิกุล
5)
มนาโป
วัดราษฎร์บำรุง
6)
สนฺตจิตฺโต
วัดประตูเขียน
7)
สุรปญฺโญ
วัดป่ากันตพงษ์
8)
โสภโณ
วัดควนกรวด
9)
เตชธมฺโม
วัดพังกิ่ง
10)
สนฺตจิตฺโต
วัดอาทรรังสฤษฎิ์
11)
โกวิโท
วัดบ้านสวน
12)
ติสฺสโร
วัดพังกิ่ง
13)
อภิชโย
วัดจะทิงพระ
14)
วิสุทธิญาโณ
วัดราษฎร์บำรุง
15)
วิมโล
วัดส.บ้านคลองช้าง
16)
ปิยธมฺโม
วัดมหัตตมังคลาราม
17)
มหาวิริโย
วัดควนลัง
18)
สุธมฺโม
วัดดอนประดู่
19)
โชติญาโณ
วัดวาส
20)
อคฺคจิตฺโต
วัดควนเนียง
21)
เชฏฺฐจาโร
วัดโคกเหรียง
22)
สคารโว
วัดประตูไชย
23)
ชยาภินนฺโท
วัดทุ่งนางแก้ว
24)
เขมงฺกโร
วัดกอบกุลรัตนาราม
25)
มหาปุญฺโญ
วัดหงษ์ประดิษฐาราม
26)
อกิญฺจโน
วัดควนลัง
27)
มหาวิริโย
วัดสำนักสงฆ์เกาะบก
28)
อภิชาโต
วัดบ่อประดู่
29)
อิสฺสโร
วัดรัตภูมิธรรมาวาส
30)
-
วัดสุภาษิตาราม
31)
สนฺตมโน
วัดพังตรี
32)
อภโย
วัดทุ่งโตนด
33)
อภโย
วัดทุ่งขมิ้น
34)
รตินฺธโร
วัดแจ้ง
35)
สุวณฺโณ
วัดลานแชะ
36)
อาจารปาโล
วัดหัวหมอน
37)
อนุวฑฺฒโน
วัดปะโอ
38)
อนนฺตวิริโย
วัดชัยมงคล
39)
อตฺถกาโม
วัดสะบ้าย้อย
40)
อธิวฑฺฒโน
วัดชะลอน
41)
ฐานิสฺสโร
วัดพระบาท
42)
ปภาธโร
วัดแตระพัฒนาราม
43)
โชติปญโญ
วัดทุ่งขึงหนัง
44)
สหชฺโช
วัดโหล๊ะจันกระ
45)
อิสฺสโร
วัดแหลมดิน
46)
โฆสโก
วัดสุวรรณาราม
47)
กิตฺติวณฺโณ
วัดพรหมประดิษฐ์
48)
กิตฺติวณฺโณ
วัดชมภูนิมิตร
49)
อาทโร
วัดศาลาหลวงบน
50)
โชติโก
วัดมะขามคลาน
295 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4