พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
1068
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18721
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961062
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
-
วัดบางหอย
2)
ถาวโร
วัดควนท่าแร่
3)
รตนปญฺโญ
วัดชโลตตมาราม
4)
ปิยวณฺโณ
วัดพระพรหม
5)
สญฺญโม
วัดดอนกุฎี
6)
อินฺทวณฺโณ/รัตนพันธ์
วัดตาขุน
7)
ภูริวฑฺฒโก
วัดไตรธรรมาราม
8)
ญาณธโร
วัดวิเวกการาม
9)
อภินนฺโท
วัดปราการ
10)
ชยากโร
วัดพัฒนาราม
11)
สุเมธโส
วัดธารน้ำไหล
12)
ธีโร
วัดมณีสพ
13)
อาภาธโร
วัดคีรีไพรสณฑ์
14)
อุปสโม
วัดสามัคคีผดุงพันธ์
15)
อคฺคธมฺโม
วัดอัมพวัน
16)
ฐิตาคโม
วัดพัฒนาราม
17)
ตปสี
วัดกุศลศรัทธาราม
18)
โฆสิโต
วัดคลองตาล
19)
ปุณฺณญาโณ
วัดชยาราม
20)
ภทฺทปญฺโญ
วัดดอนมะลิ
21)
สุจิตฺโต
วัดท้องอ่าว
22)
ฐานวโร
วัดพังกาญจน์
23)
ถาวโร
วัดธัญญาราม
24)
ฐิตธมฺโม
วัดคูขุด
25)
วิมโล
วัดศรีสมนึกบำรุงธรรม
26)
กิตติธโร
วัดบางใบไม้
27)
สมาหิโต
วัดพัฒนาราม
28)
อาภากโร
วัดโสมสิริวัฒนาราม
29)
จนฺทสีโล
วัดคลองตาล
30)
ปญฺญาวโร
วัดอัมพวัน
31)
สุรสกฺโก
วัดปากคลอง
32)
จนฺทโชโต
วัดนาสาร
33)
ทสฺสนธมฺโม
วัดขันเงิน
34)
ชุตินฺธโร
วัดควนท่าแร่
35)
สจฺจญาโณ
วัดพังกาญจน์
36)
ถิรสํวโร
วัดธารน้ำไหล
37)
ธมฺมทินฺโน
วัดดอนมะลิ
38)
ฐิตคุโณ
วัดปราการ
39)
ปสนฺโน
วัดควนท่าแร่
40)
สิริภทฺโท
วัดพระพรหม
41)
อมโร
วัดตรณาราม
42)
วชิรปญฺโญ
วัดหน้าเมือง
43)
สิริธมฺโม
วัดท้องอ่าว
44)
โกวิโท
วัดโสมสิริวัฒนาราม
45)
กิตฺติสาโร
วัดเขาพระอินทร์
46)
วราสโย
วัดปากคลอง
47)
ปสุโน
วัดคีรีวงก์(น้ำตก)
48)
สุธมฺโม
วัดท่ายางกลาง
49)
พลญาโณ
วัดปราการ
50)
สิริปญฺโญ
วัดพระบรมธาตุไชยา
228 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4