พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สนฺตจิตฺโต
วัดควนดอกไม้
2)
ปิยวณฺโณ
วัดไกรสร
3)
จรณสุทโธ
-
4)
สญฺญโม
วัดหน้าค่าย
5)
นิสโภ
วัดทองตุ่มน้อย
6)
กลฺยาณธมฺโม
วัดเกษตรราราม
7)
สุจิณฺโณ
วัดบางแหวน
8)
ชินวํโส
วัดหาดสำราญ
9)
จาวุวณฺโณ
วัดปากน้ำละแม
10)
ฐิตรตโน
วัดบางใบไม้
11)
โอวาทกาโม
วัดดอนกะถิ่น
12)
ชวโน
วัดบางใหญ่
13)
กตปุญฺโญ
วัดชุมพรรังสรรค์
14)
ญาณวีโร
วัดบ่อมะปริง
15)
อสิญาโณ
วัดคลองขนุน
16)
พทฺธสีโล
วัดควนศรี
17)
ปิยสีโล
วัดตะกรบ
18)
ชยากโร
วัดโพธาวาส
19)
ชวนปญฺโญ
วัดตรนาราม
20)
อมรธมฺโม
วัดพัฒนารมย์
21)
โสภโณ
วัดกาฬสินธุ์
22)
กิตฺติโก
วัดควนทอง
23)
กิตติธโร
วัดตรีธาราราม
24)
ปริชาโน
วัดนาทุ่ง
25)
วรธมฺโม
วัดท่าไทร
26)
ฐิตปุญฺโญ
วัดสระเกศ
27)
อภิชโย
วัดสมุทราราม
28)
อนุตฺตโร
วัดปากน้ำละแม
29)
ภูริญาโณ
วัดบ่อพุทธาราม
30)
อธิวโร
วัดสามัคคีธรรม
31)
ธมฺมโชโต
วัดศัทธาวนาราม
32)
ดร.อตฺถยุตฺโต
วัดบ้านนา
33)
ฐานวโร
วัดเขาสร้อยทอง
34)
ยตฺฐิโก
วัดวังใหม่
35)
สุจิตฺโต
วัดน้ำผุด
36)
ถาวโร
วัดเฉลิมพระเกียรติ
37)
ติสฺสโร
-
38)
นิติสาโร
วัดครน
39)
วิสุทฺธสีโล
วัดท่าเจริญ
40)
กิตฺติธโร
วัดบางใบไม้
41)
อิทฺธิญาโร
วัดท่าเจริญ
42)
ฐิตธมฺโม
วัดกาฬสินธุ์
43)
กนฺตสีโล
วัดพระพรหม
44)
สุรสกฺโก
วัดศาลาลอย
45)
ธมฺมพโล
วัดแหลมปอ
46)
จิตฺตวิริโย
วัดฑีฆาราม
47)
สีลวิทสุทฺโท
วัดคุณาราม
48)
สุชีสุทฺโธ
วัดไกรสรเขตราราม
49)
ขนฺติธมโม
วัดไกรสร
50)
โชติปญฺโญ
วัดบางหมาก
253 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4