พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
1085
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18738
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961079
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
2)
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
3)
สุรวํโส
วัดใหม่ชัยภูมิ
4)
ขนฺติโก
วัดกองมณี
5)
จนฺทสโร
วัดชัยเสกมงคล
6)
สิริปุญโญ
วัดแจ้ง
7)
-
วัดพระกลาง
8)
อติโรจโน
วัดดอนนางหงส์
9)
กนฺตสีโล
วัดยอดแก้ว
10)
จิตฺตปญฺโญ
วัดโพนสวัสดิการาม
11)
มหาญาโณ
วัดหนองสะโน
12)
สุเมธโส
วัดศรีชมชื่น
13)
ธมฺมิโก
วัดตาลใหญ่
14)
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
15)
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม
16)
อมโร
วัดศรีชมภู
17)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีสะอาด
18)
ทินนฺยดส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
19)
ฐานุตฺตโร
วัดทรายคำ
20)
สญฺญโม
วัดบวรพินิจชัย
21)
ธมฺมภทฺโท
วัดบูรพาราม
22)
อภิชิโต
วัดราชสามัคคี
23)
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
24)
ฐิตเมโธ
วัดไทยนิยม
25)
จนฺทสีโล
วัดกลาง
26)
รตนปุตโต
วัดธาตุพนม
27)
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
28)
ฐานรโต
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
29)
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
30)
ชุตินธโร
วัดศรีดาราม
31)
อคฺคธมฺโม
วัดศรีสะอาด
32)
ฐิติโก
วัดบุบผาราม
33)
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
34)
ชุตินธโร
วัดบ้านน้อยทวย
35)
อธิจิตฺโต
วัดสุนทราราม
36)
ชยาภินนฺโท
วัดศรีชมภู
37)
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
38)
อมิมุตฺโต
วัดวิชัยการาม
39)
ถิรปญฺโญ
วัดดาราราม
40)
โชติปาโล
วัดศรีชมภูดาลัย
41)
ธีรธมฺโม
วัดราชกิจศิลาเหล็ก
42)
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
43)
โสภณคุโณ
วัดทรายศรี
44)
อชิโต
วัดโพธิ์ชัย
45)
วรปญฺโญ
วัดลัฎฐิกวัน
46)
สุธมฺโม
วัดภูพานอุดมธรรม
47)
ฐานิโย
วัดสำนักสงฆ์มงคลสมบรูณ์
48)
จนฺทวงฺโส
วัดป่าภูหัวดิน
49)
อภิวฒฺฑวาโท
วัดโพนสวรรค์
50)
อนาลโย
วัดทรายศรี
462 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4