พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ฐานุตฺตโร
วัดสว่าง
2)
กนฺตสีโล
วัดศรีบุญเรือง
3)
เตชวโร
วัดอรุณรังษี
4)
สุทธิญาโณ
วัดไตรภูมิ
5)
รติโก
วัดนาหลวงอุดมธรรม
6)
นิพฺภโย
วัดศรีสว่างอารมณ์
7)
ภทฺทจาโร
วัดโพนแก้ว
8)
ปริปุณฺโณ
วัดทรายทอง
9)
ภูริปญฺโญ
วัดศรีจอมมณี
10)
วิสารโท
วัดมหธาตุ
11)
ปริสุตฺตโม
วัดจอมแจ้ง
12)
มหาญาโณ
วัดบ้านเหล่าน้อย
13)
ชยธมฺโม
วัดพระกลางทุ่ง
14)
จนฺทสโร
วัดนาอุดมวนาราม
15)
ไชยสุระ
วัดไทรงาม
16)
ธมฺมทินฺโน
วัดกลาง
17)
สนฺตกาโย
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
18)
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีชมภู
19)
ทินฺนยโส
วัดศรีผึ้งวิทยาราม
20)
ปุญฺญวํโส
วัดประชาสามัคคี
21)
ปญฺญาธโร
วัดปุญญานุสรณ์
22)
โสภณคุโณ
วัดศรีธนนชัย
23)
มานิโต
วัดศรีสวัสดิ์
24)
กิตฺติสาโร
วัดจอมแจ้ง
25)
ฐานวีโร
วัดเวฬุวัน
26)
กิตติโสภโณ
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
27)
วิรโช
วัดดาราราม
28)
ฐานรโต
วัดพระกลางทุ่ง
29)
จารุธมฺโม
วัดจอมแจ้ง
30)
สุจิณฺโณ
วัดสว่างนิเวศน์
31)
ชุตินฺธโร
วัดศรีดาราม
32)
ธมฺมจาโร
วัดกลาง
33)
โชติธมฺโม
วัดศรีชมภู
34)
กิตฺติญาโณ
วัดยอดแก้วศรีวิชัย
35)
อธิจิตฺโต
วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
36)
เมธวินฺโท
วัดมหาธาตุ
37)
ธนปญฺโญ
วัดศรีบุญเรือง
38)
-
วัดหัวบึงทุ่ง
39)
สุปติฏฺฐิโต
วัดอรุณรัศมี
40)
ธนปญฺโญ
วัดมหาธาตุ
41)
อธิจิตฺโต
วัดศรีบัวบาน
42)
กิตฺติปญฺโญ
วัดหัวเวียงรังษี
43)
ธีรธมฺโม
วัดหัวบึงทุ่ง
44)
กิตฺติญาโณ
วัดธรรมรังษี
45)
สุเมธโส
วัดทรายศรี
46)
ธมฺมิสสฺโร
วัดพันทคีรี
47)
โอภาโส
วัดมเหศรสุภาราม
48)
โชติวโร
วัดคามวาสี
49)
กนฺตสีโล
วัดนิคมเกษตร
50)
อนาลโย
วัดทรายศรี
477 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4