พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
623
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25928
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968269
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปิยวณฺโณ
วัดตะเคียนงาม
2)
วิสุทฺธสีโล
วัดยางสองพีน้อง
3)
ฉนฺทชาโต
วัดจระเข้ผอม
4)
สนฺตจิตฺโต
วัดโบสถ์เทพนิมิต
5)
ชยธมฺโม
วัดพุทธนิมิต
6)
ญาณสํวโร
วัดเทพสถาพร
7)
โอภาโส
วัดวังกลม
8)
จนฺทวํโส
วัดตาคลี
9)
ฐิตยุทฺโธ
วัดห้วนวารี
10)
อุตฺตมสกฺโก
วัดคลองธรรม
11)
ฐานสีโล
วัดทุ่งเจริญ
12)
สุขกาโม
วัดคลองคะเชนทร์
13)
สุรเตโช
วัดจันเสน
14)
ฐานุตฺตโม
วัดห้วยร่วม
15)
โชติธมฺโม
วัดลาดยาว
16)
สติสมฺปนฺโน
วัดปากดงศรัทธาธรรม
17)
-
วัดโกรกพระเหนือ
18)
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
19)
อิทฺธิเตโช
วัดเขาดินเหนือ
20)
ธมฺมโชโต
วัดท่าตะโก
21)
จนฺทโก
วัดเกรียงไกนเหนือ
22)
วิสุทฺธสีโล
วัดเทพมงคลปานสาราม
23)
อินฺทวีโร
วัดกุฏิการาม
24)
อารยสุโภ
วัดเขาทราย
25)
อนุชิโต
วัดจันเสน
26)
สุเมโธ
วัดบ่อแต้
27)
ปญฺญาธโร
วัดท่าช้าง
28)
ฐิตโสภโณ
วัดเสด็จ
29)
ปิยธมฺโม
วัดคลองบางเดื่อ
30)
ฐิตโสภโณ
วัดบาง
31)
ฐานวโร
วัดใหม่ธงชัย
32)
กิตฺติสุวณฺโณ
วัดถ้ำพรสวรรค์
33)
ปญฺญาวชิโร
วัดเสด็จ
34)
เมตฺติโก
วัดท่าตะโก
35)
เตชวณฺโณ
วัดตาคลี
36)
กตธมฺโม
วัดสโมสร
37)
อาภสฺสโร
วัดพานทอง
38)
อาทิจฺจเตโช
วัดหนองดง
39)
ยติกโร
วัดคลองเจริญ
40)
จนฺทวณฺโณ
วัดสุบรรณาราม
41)
วรสกฺโข
วัดปากน้ำโพใต้
42)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองไผ่
43)
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
44)
กิตฺติโสภโณ
วัดโคกเดื่อ
45)
ฉนฺทธมฺโม
วัดท่าหลวง
46)
จิตฺตภาโณ
วัดลาดยาว
47)
ปริมตฺโต
วัดเขาทอง
48)
ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
49)
เตชธมฺโม
วัดยางม่วง
50)
นนฺทโก
วัดสว่างอารมณ์
620 รายการ / 13 หน้า
1
2
3
4