พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
843
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28793
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075297
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จกฺกวโร
วัดตาคลี
2)
ปาสาโท
วัดประดาเจ็ดรัง
3)
สุรเตโช
วัดศรีอุดมวนาราม
4)
ญาณสโร
วัดท่างิ้ว
5)
โอภาโส
วัดต้นชุมแสง
6)
อาจารสุโภ
วัดหนองขาม
7)
พุทฺธญาโณ
วัดจันทรังสี
8)
วิริยธโร
วัดไผ่รอบ
9)
สุจิณฺโณ
วัดหนองไม้แดง
10)
อาภาธโร
วัดหัวหวาย
11)
สิริจนฺโท
วัดหนองปล้อง
12)
ฐานิสฺสโร
วัดสหราษฎร์รังสรรค์
13)
สุขกาโม
วัดคลองคะเชนทร์
14)
สุมโน
วัดเนินสำราญ
15)
มหาปญฺโญ
วัดเก้าเลี้ยว
16)
ปภสฺสโร
วัดท่าพระเจริญพรต
17)
ญาณวโร
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
18)
ขนฺติธมฺโม
วัดกุฏิการาม
19)
สติสมฺปนฺโน
วัดแม่วงก์
20)
ธีรปญฺโญ
วัดศรีศรัทธาราม
21)
สนฺติกโร
วัดกัลยารัตน์
22)
ธมฺมธโร
วัดวังทอง
23)
มหาปคุโณ
วัดเนินสำราญ
24)
สุขโต
วัดหนองพง
25)
โชติปญฺโญ
วัดรัตนปทุม
26)
อารยสุโภ
วัดเขาทราย
27)
จารุธมฺโม
วัดดอยแก้ว
28)
ฐานชโย
วัดหนองเต่าทอง
29)
จตฺตมโล
วัดท่าตะโก
30)
ปญฺญาธโร
วัดลำประดากลาง
31)
สุเมธา
วัดทุ่งสวน
32)
มหานาโค
วัดไตรภูมิ
33)
ฐานิโย
วัดท่าตะโก
34)
เตชธโร
วัดคลองลาน
35)
อนาลโย
วัดพร้าว
36)
สุชาโต
วัดเขาแก้ว
37)
เตชปญฺโญ
วัดวังตะขบ
38)
เตชวณฺโณ
วัดตาคลี
39)
กตธมฺโม
วัดสโมสร
40)
เตชวโร
วัดสระนางสรง
41)
อาภสฺสโร
วัดเสด็จ
42)
ขนฺติสาโร
วัดไดลึก
43)
ฉนฺทโก
วัดวาปีรัตนาราม
44)
อาทิจฺจเตโช
วัดหนองดง
45)
ธมฺเมสโก
วัดไดปลาดุก
46)
ปญฺญาวโร
วัดสันติพลาราม
47)
กิตฺติสกฺโก
วัดหนองแฟบ
48)
กลฺยาณธมฺโม
วัดพฤกษะวันโชติการาม
49)
อาสโภ
วัดท่าตะคร้อเขาทอง
50)
กิตฺติโก
วัดเทวาพิทักษ์
621 รายการ / 13 หน้า
1
2
3
4