พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
54
วันนี้
1062
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18715
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961056
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปญฺญาธโร
วัดกลางโพธิ์ชัย
2)
อภินนฺโท
วัดเทพนิมิตบังบด
3)
จนทฺปโม
วัดดาวเรือง
4)
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
5)
จนฺติพโล
วัดศรีชมพู
6)
สุวฑฺฒโน
วัดประดู่วนาราม
7)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
8)
จกฺกวโร
วัดชัยภูมิ
9)
สมฺจิตฺโต
วัดศิริธรรมคุณ
10)
นิภาธโร
วัดจันทร์เพ็งวราราม
11)
อตฺตสาโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
12)
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
13)
ชุติมนฺโต
วัดนวติตถาราม
14)
ปุญญมโน
วัดดอนแก้วเชียงดา
15)
เตปสีโล
วัดโพธิ์ศรี
16)
อินฺทปณโณ
วัดศรีวิลัย
17)
อุตฺตสีโล
วัดอุทการาม
18)
-
วัดสระมณี
19)
สิริมงฺคลโล
วัดสันติวนาราม
20)
อคฺคปญโญ
วัดบูรพาราม
21)
สุจิตฺโต
วัดเขื่อนสามัคคี
22)
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
23)
สมจิตโต
วัดจันทประสิทธาราม
24)
ยสินฺธโธ
วัดเกาะแก้วขวัญเมือง
25)
อานนฺโท
วัดบำเพ็ญสังฆกิจ
26)
สุทฺธมโณ
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
27)
รตนิโก
วัดป่าสามัคคีสันติธรรม
28)
ขนฺติธมฺโม
วัดป่าทรงธรรม
29)
ชยปาโล
วัดเจริญศรี
30)
โชติญาโณ
วัดพระธาตุโพธิ์ชัย
31)
วีรวํโส
วัดรุกขาภิรมณ์
32)
ปริสุทฺโธ
วัดโพธิ์ชัย
33)
กตปุญโญ
วัดศรีสะอาด
34)
ขนฺติธโร
วัดบูรพาราม
35)
ขนฺติโก
วัดโพนงาม
36)
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
37)
นนฺทิโย
วัดโพธิ์ชัยมงคล
38)
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
39)
ฐานวิปุโล
วัดบูรพาราม
40)
ภูริปญโณ
วัดประชาสามัคคี
41)
สญฺยจิตฺโต
วัดเขตอุดม
42)
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
43)
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
44)
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
45)
กนฺตสาโร
วัดราฎร์บำรุง
46)
สิริธโร
วัดวิสุทธิการาม
47)
อากาลิโก
วัดศรีสมพร
48)
อธิปญฺโญ
วัดหงษาวดี
49)
ฐิตธมฺโม
วัดศรีพัฒนา
50)
อธิปญโณ
วัดศรีบุญชู
944 รายการ / 19 หน้า
1
2
3
4