พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
837
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28787
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075291
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อคฺคธมฺโม
วัดสว่างพัฒนา
2)
ปญฺญาวฑฺฒโก
วัดป่าดอนแก้ว
3)
โชติญาโณ
วัดลุมพินีวัน
4)
วิปุโล
วัดสามัคคีบำเพ็ญผล
5)
ญาณทีโป
วัดโพธิ์ชัย
6)
เตปสีโล
วัดโพธิ์ศรี
7)
ญาณวฑฺฒโก
วัดประกวดศิริขันธ์
8)
คุตฺตสีโล
วัดอุทการาม
9)
ปภสฺสโร
วัดสว่างบูรพาราม
10)
จิตฺตวิริโย
วัดศรีธาตุประมัญชา
11)
กิตติธโร
วัดประชาราษฎร์บำรุง
12)
อาภสฺสโร
วัดเสริมสุข
13)
วราโภ
วัดป่าโคกหนองแซง
14)
กฺติวํโส
วัดศิริขัณฑ์
15)
วิโรจโน
วัดบ้านโนนสวรรค์
16)
เขมจาโร
วัดศรีสว่าง
17)
ปญฺญพโล
วัดเกาะแก้ว
18)
วรธมฺโม
วัดโนนศรีแก้ว
19)
กนฺตวีโร
วัดศรีบุญเรือง
20)
เตชธมฺโม
วัดป่าคอกม้า
21)
จิตธมโม
วัดชัยภูมิ
22)
ฉนฺทกโร
วัดบรมสมภรณ์
23)
ปริปุณฺโณ
วัดเจริญสมณกิจ
24)
กตธีโป
วัดโชติรสธรรมากร
25)
สิริปญฺโญ
วัดเสริมสุข
26)
ฐิตเมโธ
วัดศรีแก้ววนาราม
27)
ธมฺมสุนฺทโร
วัดพระธาตุศรีมงคล
28)
ติกฺขวีโร
วัดโพธิ์รุกขาราม
29)
ฐานสมฺปุณโณ
วัดศรีแก้ววนาราม
30)
ฐิตญาโณ
วัดศรีบัวบาน
31)
จารุธมฺโม
วัดสว่างภิรมณ์
32)
วชิรญาโณ
วัดวิเวกบูรพาชัย
33)
จารุธมฺโม
วัดมีชัย
34)
สิริปญฺโญ
วัดโชติรสธรรมากร
35)
รตโน
วัดประชากร
36)
ขนฺติโก
วัดป่าดงนาหาง
37)
ปภสฺสโร
วัดป่ารัตนาราม
38)
ทีปธมฺโม
วัดบูรพาชัย
39)
นนฺทิโย
วัดศรีสว่างอรุณ
40)
อาภาภโร
วัดป่าวิเวกโนนแคน
41)
รตนญาโณ
วัดสว่างวารี
42)
นริสฺสโร
วัดสุทธาวาส
43)
อินฺทญาโน
วัดสระแก้ว
44)
วธธมฺโม
วัดโนนสะเคียน
45)
อากาลิโก
วัดศรีสมพร
46)
สิริวฑฺฒโน
วัดมลานิมิต
47)
วิสาโท
วัดบวรนิเวศน์
48)
โชตินนโ?
วัดศรีอินทร์แปลง
49)
ชลิตญาโณ
วัดป่าบูรพาราม
50)
อาจารสุโภ
วัดป่าวิภาวัน
948 รายการ / 19 หน้า
1
2
3
4