พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
93
วันนี้
1229
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19680
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100174
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์
2)
สีลเตโช
วัดอัมพวัน
3)
โสภโณ
วัดสำราญ
4)
จิตฺตสาโร
วัดโสมมนัส
5)
ฐิตมโน
วัดสะอาด
6)
เขมเมธี
วัดบูรณะอาณาเขต
7)
อติพโล
วัดสระแก้ว
8)
อริยวํโส
วัดบุญบาลประดิษฐ์
9)
เถรธมฺโม
วัดเทพนิมิตร
10)
ชินทตฺโต
วัดชมภูคำ
11)
ธมฺมทินฺโน
วัดเนกขัมมาภิรมย์
12)
วิสุทฺโธ
วัดกลางภูแล่นช้าง
13)
คำรัง
วัดธาตุ พระอารามหลวง
14)
สัจาสังข์
วัดหนองแวง พระอารามหลวง
15)
ฐานวโร
วัดกอนประชาราม
16)
มหาปุญฺโญ
วัดบ้านเหล่าหลวง
17)
รตนวชิโณ
วัดธาตุ พระอารามหลวง
18)
วชิรปญฺโญ
วัดสว่างอรุณ
19)
ปญฺญาทีโป
วัดสัตตาราม
20)
จนฺทธมฺโม
วัดศรีนวล
21)
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
22)
สิริจนฺโท
วัดปทุมวนาราม
23)
สุทธิญาณี
วัดเจริญผลหนองโน
24)
มหามงฺคโล
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
25)
คุณวีโร
วัดพรหมพิชัย
26)
องฺควโร
วัดสำราญ
27)
ปสนฺโน
วัดสารวนาราม
28)
ปญฺญาทสฺสโน
วัดวิเศษสมบูรณ์
29)
สุจิตฺโต
วัดสระโนน
30)
อาภสฺสโร
วัดสำราญราษฎร์
31)
กิตฺติปญฺโญ
วัดศรีบาลเรือง
32)
จิตตวโร
วัดชัยสันติธรรม
33)
ปรกฺกโม
วัดหนองติ้ว
34)
จนฺทวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
35)
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
36)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านยาง
37)
ธมฺมทีโป
วัดบริบูรณ์
38)
จนฺทเมธี
วัดโนนราศี
39)
อธิจิตฺโต
วัดดุสิตาราม
40)
ปิยวาจโก
วัดสว่างอารมณ์
41)
ปญฺญาธโร
วัดกุดฆ้องชัยวนาราม
42)
ธมฺมปสิทฺธิ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
43)
ธมฺมทินฺโน
วัดโคกล่าม
44)
อนามโย
วัดมัคคาลัย
45)
มหาวีโร
วัดใต้โกสุม
46)
โชติวโร
วัดอัมพวัน
47)
จนฺทสาโร
วัดพยัคฆภูมิวนาราม
48)
สุเมโธ
วัดสระแก้ว
49)
คนฺธวโร
วัดโพนแพง
50)
ฐานิสฺสโร
วัดศรีทอง
1,979 รายการ / 40 หน้า
1
2
3
4