พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
39
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อติภทฺโท
วัดท่าเรือ
2)
อตุโล
วัดไตรวิทยาราม
3)
อตฺถยุตฺโต
วัดอ่าวลึกเหนือ
4)
ปิยสีโล
วัดเตาปูน
5)
โฆสิโต
วัดสามัคคีธรรม (ป่าส้าน)
6)
ปรกฺกโม
วัดตรังคภูมิพุทธาวาส
7)
จารุธมฺโม
วัดศิลาชลเขต
8)
เตชธมฺโม
วัดนางย่อน
9)
จนฺทโก
วัดควนไทร
10)
สุชโย
วัดสระสี่มุม
11)
รตนโชโต
วัดประสิทธิชัย (ท่าจีน )
12)
ปิยธมฺโม
วัดถ้ำวารีริน
13)
ปิยธมฺโม
วัดมะปรางงาม
14)
เตชธมฺโม
วัดพรหมโลก
15)
ญาณธโร
วัดเทพพนม
16)
ฐานจาโร
วัดน้ำรอบ
17)
ชินวํโส
วัดมัชฌิมวราราม
18)
ฐิตคุโณ
วัดเชิงทะเล
19)
จิรสุโข
วัดดอนตรอ
20)
อาภายุตฺโต
วัดบางครั่ง
21)
โอภาโส
วัดสาริการาม
22)
สุจิตฺโต
วัดหัวถนน
23)
ปญฺญาวโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
24)
ฐิตธมฺโม
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
25)
กิตฺติผาสุโก
วัดโคกสูง
26)
ปภสฺสโร
วัดไตรวิทยาราม
27)
สจฺจญาโณ
วัดบางขุนแพง
28)
มนสาโร
วัดมะปรางงาม
29)
คุตฺตธมโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
30)
ชุตินฺธโร
วัดอุปนันทาราม
31)
เอกวณฺโณ
วัดควนชะลิก
32)
ภูริปญโญ
วัดเสาธงทอง
33)
กิตฺติปญฺโญ
วัดหลักช้าง
34)
ปญฺญาวชิโร
วัดเขาต่อ
35)
วิริยธมโม
วัดประชุมโยธี
36)
ชิตมาโร
วัดใหม่
37)
สนฺตมโน
วัดหลักแก่น
38)
จิรวฑฺฒโน
วัดสระไคร
39)
อตฺถรโต
วัดควนสบาย
40)
จิรวฑฺฒโน
วัดชะอวด
41)
โชติปาโล
วัดเขาพนมไตรรัตน์
42)
กิตฺติปญฺโญ
วัดเฉลิมพนมเขต
43)
ฐานกโร
วัดลาภี
44)
ฐิตสทฺโธ
วัดไตรวิทยาราม
45)
กตธมฺโม
วัดควนอุโบสถ
46)
อิสโร
วัดใหญ่ชัยมงคล
47)
อติชาคโร
วัดศรัทธาราม
48)
อิทฺธิธโร
วัดคลองท่อม
49)
ปญฺญาธโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
50)
จารุธมฺโม
วัดดอนอินทนิน
436 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4