พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
581
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25886
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968227
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุเมโธ
วัดไม้เสียบ
2)
อหึงสโก
วัดบ้านงาม
3)
ปนฺนภาโร
วัดคลองมวน
4)
อตุโล
วัดท้าวโคตร
5)
จิรธมฺโม
วัดจันทร์
6)
จนฺทาโภ
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
7)
ปญฺญาธโร
วัดไทรขาม
8)
โชติวโร
วัดท้าวโคตร
9)
ธีรวโร
วัดวิชัยคงคารี
10)
จนฺทโก
วัดศรีรัตนาราม
11)
สิริเมโธ
วัดโภคาจุฑามาตย์
12)
หิริธมฺโม
วัดปทุมธาราราม
13)
ฐิตเปโม
วัดหน้าพระบรมธาตุ
14)
เตชธมฺโม
วัดพรหมโลก
15)
จารุวณฺโณ
วัดน้ำผุดใต้
16)
กุสลจิตฺโต
วัดนาคาราม
17)
อาสโภ
วัดที่พักสงฆ์ร่วมพัฒนา
18)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดประชุมโยธี
19)
จิตธมฺโม
วัดควนธานี
20)
สนฺติกโร
วัดแก้วโกรวราราม
21)
วรธมฺโม
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
22)
อุตฺตธมฺโม
วัดประสิทธิชัย
23)
ชุตินฺธโร
วัดอุปนันทาราม
24)
วรธมฺโม
วัดไตรวิทยาราม
25)
ปรกฺกโม
วัดตรังคภูมิพุทธวาส
26)
อคฺคปญฺโญ
วัดพานิชรัตนานุกูล
27)
ชยโพธิ
วัดสระเรียง
28)
อินฺทวีโร
วัดดอนอินทนิน
29)
สิริธมฺโม
วัดปุญญาราม
30)
คเวสโก
วัดอนุภาษกฤษฏาราม
31)
ปภสฺสโร
วัดตโปทาราม
32)
ฐานิโย
วัดต้นไทร
33)
ชาตเมธี
วัดสามัคคีธรรม
34)
ธมฺมจาโร
วัดโคกยาง
35)
เทวสุวณฺโณ
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
36)
ฉนฺทสุโภ
วัดปาโมกข์
37)
สนฺตมโน
วัดหลักแก่น
38)
ชยธมฺโม
วัดชายนา
39)
จนฺทโชโต
วัดอ่าวลึกเหนือ
40)
โกวิโท
วัดบ้านงาม
41)
ธมฺมวโร
วัดธาราวดี
42)
สุทฺธิญาโณ
วัดตโปทาราม
43)
โชติธมฺโม
วัดชนาธิการาม
44)
กนฺตวีโร
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
45)
ยนฺตสีโล
วัดประชาติการาม
46)
โฆสิตธมฺโม
วัดธาตุน้อย
47)
อภิพโล
วัดกุฏยาราม
48)
อภิปญฺโญ
วัดหน้าพระลาน
49)
อนามโย
วัดราษฎร์รังสรรค์
50)
กตปุญฺโญ
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
420 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4