พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
87
วันนี้
580
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25885
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968226
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทโชโต
วัดลีนานนท์
2)
สิริมงฺคโล
วัดสำนักสงฆ์ราษฎร์บำรุงธรรม
3)
วิชิโต
วัดถ้ำทะลุ
4)
โชติโก
วัดควนน้อย
5)
มงฺคลิโก
วัดคันธาริการาม
6)
ยโสธโร
วัดตาพะเยา
7)
รตนโชโต
วัดนาประดู่
8)
อุฏฐาโน
วัดคลองช้าง
9)
ฐิตญาโณ
วัดบุพพนิมิต
10)
อิทธิเตโช
วัดเกษมประทีป
11)
จนฺทสโร
วัดเวฬุวัน
12)
ปญฺญาวชิโร
วัดสารวัน
13)
เตชปญฺโญ
วัดมะกรูด
14)
ปญฺญาธโร
วัดเจาะไอร้องธรรมาราม
15)
อคฺคธมฺโม
วัดนภาราม
16)
ปภสฺสโร
วัดปริมังคลาวาส
17)
อจโล
วัดพิกุลทอง
18)
อนาลโย
วัดโคกมะม่วง
19)
คุณสมฺปนฺโน
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
20)
สุภทฺโท
วัดชัยรัตนาราม
21)
ฐิตเปโม
วัดชลธาราวาส
22)
สุจิตฺโต
วัดนิกรชนาราม
23)
สิทฺธิชโย
วัดบุพพนิมิต
24)
อรุโณ
วัดสำนักสงฆ์ป่าแม่ลาน
25)
ธมฺมโชโต
วัดเจริญธรรม
26)
เตชวโร
วัดป่าศรี
27)
ขนฺติธโร
วัดพนาสณฑ์
28)
จกฺกภโว
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
29)
สุทฺธิปภาโส
วัดวาลุการาม
30)
หาสปญฺโญ
วัดชลธาราวาส
31)
ทีปธมฺโม
วัดวักอรัญวาสิการาม
32)
กิจฺจกาโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
33)
ฐิตปุญฺโญ
วัดยูปาราม
34)
คนฺถสีโล
วัดชลเฉลิมเขต
35)
พรหมฺสโร
วัดลีนานนท์
36)
จารุวณฺโณ
วัดที่พักสงฆ์เตราะปลิง
37)
ตปสีโล
วัดชลธาราวาส
38)
จิรวฑฺฒโน
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
39)
โสภโณ
วัดราษฎร์บูรณะ
40)
สุมโน
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
41)
ธมฺมโชโต
วัดมุจลินทวาปีวิหาร
42)
โฆสธมฺโม
วัดบูรพาราม
43)
อนุวฑฺฒโน
วัดราษฎร์บูรณะ
44)
อนาลโย
วัดราษฎร์บูรณะ
45)
กิตฺติภทฺโท
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
46)
ทีปธมฺโม
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
47)
ปิยสีโล
วัดทองดีประชาราม
48)
สิริธมฺโม
วัดเขาบันนังกระแจะ
49)
สมฺปนฺโน
วัดราษฎร์บูรณะ
50)
วชิรธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
134 รายการ / 3 หน้า
1
2
3