พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
1074
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18727
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961068
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
คุตฺตธิตฺโต
วัดราษฎร์ศรัทธา
2)
กนฺตสีโล
วัดจันทราวาส
3)
สิริคุตฺโต
วัดประชาพิทักษ์ (ธ)
4)
ขนฺติโก
วัดธัมมปติฏฐาราม
5)
ธมฺมจาโร
วัดท่าวารี
6)
ปภสฺสโร
วัดบ้านชาติ
7)
สีลสุทฺโธ
วัดอัมพวัน
8)
อภิชาโน
วัดทุ่งศรีเจริญ
9)
วิสารโท
วัดดงแถบ
10)
มหาวีโร
วัดโพธาราม
11)
ฐิติสมฺปณฺโน
วัดป่าอุดมธรรมวนาราม
12)
ยโสธโร
วัดห้วยร่องคำ
13)
ปุญฺญโก
วัดสองคอน
14)
อุชุโต
วัดหัวสะพาน
15)
ปคุณธมฺโม
วัดโพธิ์ศรี
16)
สิริธโร
วัดบุญธิศาราม
17)
ติสฺสวโร
วัดท่าวังหิน
18)
ติสสฺเทโว
วัดราชวงศาราม
19)
จนฺทสุโภ
วัดประหูต
20)
เตชปญฺโญ
วัดนาควาย
21)
จนฺทสาโร
วัดอุตตมผลาราม
22)
สุทฺธจิตฺโต
วัดท่าวังหิน
23)
ธมฺมาโก
วัดแหลมทอง
24)
กลฺยาโณ
วัดแสงเกษม
25)
ธมฺมวโร
วัดหนองเป็ด
26)
สุรธมฺโม
วัดนาเยีย
27)
นายโก
วัดสวนสวรรค์
28)
ปิยธมฺโม
วัดสว่างท่ากุ่ม
29)
จิตฺตกาโร
วัดโคกน้อย
30)
กตปุญโญ
วัดศรีอุบลรัตนาราม (ธ)
31)
ขนฺติโก
วัดยางน้อย
32)
นาควโร
วัดอุตฺตมผลาราม
33)
ภูริญาโณ
วัดสมสนุก
34)
วิสารโท
วัดสว่างอารมณ์
35)
อุปสนฺโต
วัดจันทรังษี
36)
กิตฺติสมฺปนฺโณ
วัดบ้านช่างหม้อ
37)
จนฺทสาโร
วัดเหล่าฝ้าย
38)
ติกฺขปรกโม
วัดยางน้อย
39)
สุทฺธจิตฺโต
วัดอำนาจ
40)
อนาวิโล
วัดวังแคน
41)
สุชีโว
วัดหนองโนหนองดูน
42)
เขมทตฺโต
วัดดุสิตาราม
43)
เตชปญฺโญ
วัดศรีประดู่
44)
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านนาเจริญ
45)
พฺรหฺมโชโต
วัดมงคลโกวิททาราม
46)
โกวิโท
วัดมงคลโกวิทาราม
47)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดเสลาราม
48)
สุภทฺโท
วัดหนองลุมพุก
49)
กตปุญฺโญ
วัดบ้านกุดกั่ว
50)
ญาณวโร
วัดป่าแพงเวฬุวัน
730 รายการ / 15 หน้า
1
2
3
4