พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
618
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25923
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968264
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เขมงฺกโร
วัดหนองรี
2)
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
3)
เตชพโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
4)
-
วัดปรีดาราม
5)
-
วัดปรีดาราม
6)
รตนปุตฺโต
วัดศรีมหาโพธิ์
7)
อนุโสภโณ
วัดห้วยม่วง
8)
ธนสาโร
วัดนางสาว
9)
กนฺตสาโร
วัดเขาวงจินดาราม
10)
สุมโน
วัดวิเศษสุขาราม
11)
พุทฺธธมฺโม
วัดท่าเสด็จ
12)
กิตฺติภทฺโท
วัดตุ๊กตา
13)
ขนฺติสุโภ
วัดหว้าเอน
14)
จกฺกรตโน
วัดธรรมศาลา
15)
วรญาโณ
วัดกระโจมทอง
16)
ยสินฺธโร
วัดบ้านยาง
17)
ฐิตสีโล
วัดครองครุ
18)
สุธมฺโม
วัดดอนขมิ้น
19)
อนุภทฺโท
วัดดงอู่ทอง
20)
ฐานุตฺตโร
วัดรางปลาหมอ
21)
จิรวฑฺฒโน
วัดพุพรหม
22)
ทีปธมฺโม
วัดวังน้ำเขียว
23)
พลสีโล
วัดท่าพูด
24)
มงฺคโล
วัดสุทธิวาตวราราม
25)
ฐิตปญฺโญ
วัดรางกำหยาด
26)
สุทสฺสโน
วัดม่วงตารศ
27)
กิตฺติทินฺโน
วัดพุทธธรรมรังษี
28)
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
29)
กิตฺติชาโต
วัดถ้ำเขาปูน
30)
สิทฺธิชโย
วัดขันติเมตตา
31)
กาญฺจโน
วัดลาดบัวหอม
32)
ธมมฺวโร
วัดสระประทุม
33)
กิตฺติวณฺโณ
วัดดอนยายหอม
34)
อตฺตสาโร
วัดโคกเขมา
35)
ปุญฺญาธิโก
วัดกลางบางพระ
36)
สมวํโส
วัดธรรมจริยาภิรมย์
37)
เขมวโร
วัดโคกงูเห่า
38)
?านวีโร
วัดนางพิมพ์
39)
ปภาโส
วัดสารถี
40)
นิมโล
วัดเขาแดง
41)
ปิยสีโล
วัดศรีสุวรรณาวาส
42)
เขมจาโร
วัดธรรมมณฑล (ธ)
43)
ผาสุโก
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
44)
ชาติโก
วัดใหม่เพชรรัตน์
45)
ธนปญฺโญ
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
46)
อภิปุญฺโ?
วัดสามชุก
47)
นาคเสโน
วัดทะเลบก
48)
นนฺทสาโร
วัดมะนาว
49)
ปญฺญาวุโฒ
วัดบ้านพนมนาง
50)
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองกระพี้
1,144 รายการ / 23 หน้า
1
2
3
4