พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
35
วันนี้
841
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28791
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075295
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อํสุธมฺโม
วัดสามเอก
2)
ปภาโต
วัดสามัคคีธรรม
3)
สุวณฺโณ
วัดวังยาว
4)
เตชพโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
5)
ภู่พยนต์
วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม
6)
อนุโสภโณ
วัดห้วยม่วง
7)
มหาปญฺโญ
วัดสิงห์ไพบูลย์
8)
สุมโน
วัดวิเศษสุขาราม
9)
กนฺตสาโร
วัดเขาวงจินดาราม
10)
พุทฺธธมฺโม
วัดท่าเสด็จ
11)
กิตฺติภทฺโท
วัดตุ๊กตา
12)
ขนฺติสุโภ
วัดหว้าเอน
13)
ปญฺญาปโชโต
วัดคลองขอม
14)
ยสินฺธโร
วัดบ้านยาง
15)
ฐิตสีโล
วัดครองครุ
16)
จิณฺณธมฺโม
วัดนิลเพชร
17)
สุเมโธ
วัดโสภาวราราม
18)
ยสินฺโท
วัดพยัคฆาราม
19)
ฐานุตฺตโร
วัดรางปลาหมอ
20)
โฆสโก
วัดกำแพงแสน
21)
สุจิณฺโณ
วัดเสาหงษ์
22)
ทีปธมฺโม
วัดวังน้ำเขียว
23)
พลสีโล
วัดท่าพูด
24)
มงฺคโล
วัดสุทธิวาตวราราม
25)
สุทสฺสโน
วัดม่วงตารศ
26)
กิตฺติทินฺโน
วัดพุทธธรรมรังษี
27)
อภิชาโต
วัดห้วยจระเข้
28)
สิริสาโร
วัดหนองทราย
29)
กิตฺติวณฺโณ
วัดดอนยายหอม
30)
ยสินฺธโร
วัดจำปา
31)
อตฺตสาโร
วัดโคกเขมา
32)
ปุญฺญาธิโก
วัดกลางบางพระ
33)
สมวํโส
วัดธรรมจริยาภิรมย์
34)
เตชธมฺโม
วัดป่าพฤกษ์
35)
เตชวโร
วัดบางภาษี
36)
อาทโร
วัดธรรมมงคล
37)
พุทฺธสโร
วัดพระธาตุ
38)
จารุธมฺโม
วัดโคกงูเห่า
39)
ฉนฺทสุโภ
วัดเจริญราษฎร์บำรุง
40)
คุณสมฺปนฺโน
วัดพยัคฆาราม
41)
เขมจาโร
วัดธรรมมณฑล (ธ)
42)
ผาสุโก
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
43)
ฐิตสีโล
วัดขุนไทยธาราม
44)
อภิวโร
วัดหนองแจ้ง
45)
ธนปญฺโญ
วัดโพธิ์ราษฎร์ศรัทธาทำ
46)
อภิปุญฺโญ
วัดสามชุก
47)
นนฺทสาโร
วัดมะนาว
48)
ชุตินฺธโร
วัดดอนยอ
49)
กตปุญฺโญ
วัดหนองตากยาอภัยสัตว์
50)
ทีฆายุโก
วัดลำพันบอง
1,106 รายการ / 23 หน้า
1
2
3
4