พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
593
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
25898
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
968239
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
อภิวฑฺฒโน
วัดหนองหญ้าปล้อง
2)
อตฺตมโน
วัดท่ากุญชรวนาราม
3)
จิตฺตวโร
วัดบ้านสมบูรณ์
4)
ถาวโร
วัดน้ำคำ
5)
เตชวโร
วัดบ้านจาน
6)
สิริภทฺโท
วัดพระพุทธบาทยโสธร
7)
ชินวโร
วัดขั้นไดใหญ่
8)
เปมสีโล
วัดสำนักสงฆ์โนนรังปฎิพัทธ์
9)
จนฺทิโม
วัดบ้านนาขนวน
10)
สิริปญฺโญ
วัดบ้านก่อ
11)
สิริมงฺคโล
วัดบ้านดู่ลาด
12)
กิตฺติญาโณ
วัดโพธิ์ไทร
13)
จิตฺตสุรกฺโข
วัดโคกนาโก
14)
อุตฺตโร
วัดตะเคียน
15)
กตปุญฺโญ
วัดหนองตุ
16)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านหอย
17)
จกฺกวโร
วัดหนองถ่ม
18)
ปญฺฑิโต
วัดบ้านกอก
19)
สุเมธโส
วัดโนนประทาย
20)
มหาวีโร
วัดสลักใด
21)
กตธมฺโม
วัดขนุน
22)
ปญฺญาภทฺทรเมธี
วัดปรือคัน
23)
นรินฺโท
วัดจำปา
24)
จารุธมฺโม
วัดบ้านก่อ
25)
ฐานวโร
วัดบ้านกะกำ
26)
กลฺยาณธมฺโม
วัดบ้านขนาด
27)
เตชธมฺโม
วัดป่าบ้านสบาย
28)
จนฺทสาโร
วัดโชติการาม
29)
จนฺทสาโร
วัดโพนเขวา
30)
จารุวณฺโณ
วัดหนองแคน
31)
(สุดสังข์)
วัดบ้านโนนสว่าง
32)
อรุโณ
วัดเมืองน้อย
33)
โอภาโส
วัดประชานิมิต (ธ)
34)
สิริจนฺโท
วัดพะวร
35)
จตฺตสลฺโล
วัดบ้านเหมือดดาว
36)
ลกฺขโน
วัดป่าหนองชุม
37)
โชติวโร
วัดโนนแย้
38)
กตสาโร
วัดบูรพารามใต้
39)
สุมโน
วัดสำนักสงฆ์อัมพวัน
40)
สิริธมฺโม
วัดผักขะ
41)
อธิวโร
วัดหนองเหล็ก
42)
ขนฺติสาโร
วัดทำนบ
43)
ยโสธโร
วัดคำบอน
44)
ถาวรสทฺโท
วัดโพธิกาจนาราม
45)
จารุธมฺโม
วัดหนามแท่ง
46)
ตปสีโล
วัดนาถ่ม
47)
อุตฺตโม
วัดหนองแคน
48)
อิทฺธิสาโร
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
49)
จนฺทาโภ
วัดหนองจอก
50)
ปวโร
วัดพระธาตุเก่า
590 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4