พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
33
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เปมสีโล
วัดโนนรังพัฒนาราม
2)
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์ไทร
3)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านเอก
4)
ปิยสีโล
วัดขอนแต้
5)
ทีฑายุโก
วัดบ้านบัวน้อย
6)
อภินนฺโท
วัดโพธิกาญจนาราม
7)
สนฺตุสฺสโก
วัดสว่างศิริสำราญ
8)
ถาวโร
วัดสุขสวาทอารมณ์
9)
ผาสุโก
วัดบ้านหัวนา
10)
จนฺทสีโล
วัดบูรพา
11)
โชติธมฺโม
วัดนาโป่ง
12)
รตนโชโต
วัดบ้านศาลา
13)
เอกวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
14)
อุตฺตโร
วัดบ้านตูม
15)
ขนฺติธโร
วัดนาโป่ง
16)
จนฺทสาโร
วัดหนองม่วง
17)
สิริมงฺคโล
วัดบ้านดู่ลาด
18)
โชติปาโล
วัดโนนศรีไคล
19)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านหอย
20)
โชติปญฺโญ
วัดเจ๊กโพธิพฤกษ์
21)
จกฺกวโร
วัดหนองถ่ม
22)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านหนองหัวหมู่
23)
ปญฺญาวุโธ
วัดหมากยาง
24)
ปิยสีโล
วัดสันติสุข
25)
จนฺทสาโร
วัดโพธิญาณ
26)
ปิยธมฺโม
วัดมัคคาพัฒนาราม
27)
สิริจนฺโท
วัดหนองจอก
28)
มหาวีโร
วัดสลักได
29)
สุวฑฺฒโน
วัดดงแคนใหญ๋
30)
โสภโณ
วัดพยุห์
31)
ธมมรโต
วัดบ้านจาน
32)
กิตฺติธโร
วัดสุวรรณาราม
33)
กลฺยาณธมฺโมป.
วัดบ้านขนาด
34)
ธมฺมโชโต
วัดหนองสาด
35)
ฐานยุตฺโต
วัดศาลา
36)
ธมฺมธีรคุโณ
วัดโนนสูง
37)
อนตฺตโร
วัดสุวรรณาราม
38)
กนฺตสาโร
วัดหนองม่วง
39)
ธมฺมวิริโย
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
40)
คุณงฺกโร
วัดตาสุด
41)
เตชสีโล
วัดหนองจอก
42)
จารุวณฺโณ
วัดพะวร
43)
สุทฺธจิต์โต
วัดเมืองหลวง
44)
อนาลโย
วัดบ้านโนนสว่าง
45)
อรุโณ
วัดเมืองน้อย
46)
ธมฺมรตโน
วัดโนนลาน
47)
โอภาโส
วัดประชานิมิต (ธ)
48)
ฐานเมธี
วัดสำโรงตาเจ็น
49)
โชติปญฺโญ
วัดขนุน
50)
ปิยวณฺโณ
วัดโนนงามสามัคคี
714 รายการ / 15 หน้า
1
2
3
4