พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
75
วันนี้
1080
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18733
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961074
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
จนฺทปญฺโญ
วัดบ่อเบี้ยวนาราม
2)
จนฺทสาโร
วัดหนองกาดำบำรุงธรรม
3)
ทีปธมฺโม
วัดสุนทรประดิษฐ์
4)
กตปุญฺโญ
วัดมหาธาตุ
5)
กิตฺติภทฺโท
วัดเกศแก้วบูรพา
6)
อธิจิตฺโต
วัดหมอนไม้
7)
อาสโภ
วัดแม่ต้านเหนือ
8)
อาสโภ
วัดไพรสณฑ์สุนทร
9)
เตชธโร
วัดประชาสวรรค์
10)
อรุโณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
11)
สมณฉนฺโท
วัดสว่างอารมณ์
12)
ปฏิภาโณ
วัดสระไม้แดง
13)
ธีรวโร
วัดหนองปรือ
14)
ฐานิสฺสโร
วัดศาลาสองพี่น้อง
15)
กิตฺติภทฺโท
วัดสว่างอารมณ์
16)
ญาณวฑฺฒโน
วัดธรรมจักร
17)
วชิรวิชฺโร
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
18)
อนาลโย
วัดห้วยก้านเหลือง
19)
ปิยธมฺโม
วัดฟากนา
20)
อาภาธโร
วัดคลองเขนง
21)
ถิรจิตฺโต
วัดบึงภูเต่า
22)
เตชวโร
วัดธรรมปัญญาราม
23)
ปญฺญาวชิโร
วัดคูหาสุวรรณ
24)
อภิวณฺโณ
วัดสวนอธิษฐาน
25)
คเวสโก
วัดดงซ่อม
26)
ยติโก
วัดคุ้งยางใหญ่
27)
สิริธโร
วัดชัยสิทธาราม
28)
อาภทฺธโร
วัดบ้านแก่ง
29)
อตฺถกาโม
วัดป่ากล้วย
30)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดบางทราย
31)
เมตฺตจิตฺโต
วัดพบพระเหนือ
32)
สนฺตมโน
วัดปากปาด
33)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดบ้านเด่น
34)
ขนฺติธมฺโม
วัดหนองเรียง
35)
คุตฺตพโล
วัดโพธิ์ชัยศรี
36)
อภิญฺจโร
วัดอรัญญาเขต
37)
ปญฺญาวโร
วัดท่าทอง
38)
อนาลโย
วัดท่าปุย
39)
อคฺคโชโต
วัดชนะสงคราม
40)
อิสฺสรญาโณ
วัดบัวทอง
41)
เตขพโล
วัดอรัญญเขต
42)
จนฺทธมฺโม
วัดคลองทำเนียบ
43)
กนฺตสาโร
วัดสารจิตร
44)
เตชปญฺโญ
วัดศรีคีรีสุวรรณาราม
45)
ฉนฺทปาโล
วัดดอกไม้
46)
ชยธมฺโม
วัดสวนร่มบารมี
47)
ขนฺติวโร
วัดวังตะเคียน
48)
อาภากโร
วัดเอนกสิงขร
49)
เทวธมฺโม
วัดเทพนิมิตมงคล
50)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดท่าปุยตก
769 รายการ / 16 หน้า
1
2
3
4