พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
32
วันนี้
839
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28789
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภสฺสโร
วัดกุงแกง
2)
-
วัดม่วยต่อ
3)
-
วัดดอกเอื้อง
4)
-
วัดหมื่นตูม
5)
-
วัดหมื่นตูม
6)
-
วัดม่วยต่อ
7)
-
วัดม่วยต่อ
8)
-
วัดม่วยต่อ
9)
-
วัดบ้านฟ่อน
10)
-
วัดม่วยต่อ
11)
ธีรวโร
วัดห้วยผักกูด
12)
จารุวณฺโณ
วัดสามหลัง
13)
นรินฺโท
วัดต้นลาน
14)
คุณวีโร
วัดท่าตอนพระอารามหลวง
15)
ปัญญาวฑโฒ
วัดปางไม้แดง
16)
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
17)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดมหิงสาวาส
18)
จิตฺตปุญโญ
วัดเสาหิน
19)
ชยาภิณณฺโท
วัดนาฟ่อน
20)
มหาวุฒโท
วัดอุทัยธาราม
21)
กุลวฑฺฒโน
วัดสวนดอกพระอารามหลวง
22)
ตวํสีโล
วัดกุงไม้สัก
23)
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย
24)
กตทีโป
วัดทุ่งรวงทอง
25)
ปุญฺญวํโส
วัดบ้านมืดหลอง
26)
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
27)
อตฺตทโม
วัดสบป่อง
28)
ธมฺมกาโม
วัดสันก้างปลา
29)
พุทธิญาโณ
วัดวาลุการาม
30)
-
วัดม่วยต่อ
31)
ถิรปุญฺโญ
วัดศรีงาม
32)
เอกวิริโย
วัดหนองบัว
33)
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
34)
โฆสธมฺโม
วัดแม่สะนาม
35)
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
36)
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
37)
จิตปุญฺโญ
วัดอาศรมป่าหนา
38)
สีลโชโต
วัดดอกม่วงคำ
39)
เตชวโร
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
40)
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
41)
ฐานิสฺสโร
วัดป่าปุ๊
42)
กมโล
วัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง
43)
พฺรหฺมวณฺโณ
วัดนิวาสสถาน
44)
อภิฉันโท
วัดอาศรมพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา
45)
สุทธเมธี
วัดสันโป่ง
46)
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
47)
จิรวฑฺฒโน
วัดสันป่าเหลียง
48)
ญาณเมธี
วัดสอาดกุญชร
49)
สุเมธโส
วัดหางดง
50)
จนฺทวํโส
วัดมะคายอน
535 รายการ / 11 หน้า
1
2
3
4