พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
17
วันนี้
231
เมื่อวานนี้
867
เดือนนี้
16834
เดือนที่ผ่านมา
23318
ทั้งหมด
607808
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โสภโณ
วัดสถิตบุญวาส
2)
ปภสฺสโร
วัดสุวรรรคีรี
3)
-
วัดม่วยต่อ
4)
-
วัดพระธาตุศรีจอมทอง
5)
พัฒนาคีรีเขต
วัดพระป้าน
6)
-
วัดม่วยต่อ
7)
-
วัดศรีสองเมือง
8)
-
วัดม่วยต่อ
9)
-
วัดศรีทรายมูล
10)
-
วัดม่วยต่อ
11)
-
วัดปางหมู
12)
-
วัดม่วยต่อ
13)
ฐิตโสภโณ
วัดท่าข้าม
14)
อภินนฺโท
วัดผาบ่องใต้
15)
กนฺตปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
16)
สีลธโร
วัดเทพาราม
17)
ฐิตเมธี
วัดชัยสถาน
18)
ติกฺขปญฺโญ
วัดดอนปิน
19)
อคฺคธมฺโม
วัดแม่ป๋าม
20)
อาภทฺธโร
วัดท้าวบุญเรือง
21)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดมหิงสาวาส
22)
ชุติปญฺโญ
วัดโสภณาราม
23)
มหาวุฒฺโฑ
วัดอุทัยธาราม
24)
ฐิตยโส
วัดสันกำแพงหลวง
25)
ธนสีโล
วัดบ้านกุงไม้สัก
26)
นนฺทโก
วัดประตูเมือง
27)
ชยฺยเมธี
วัดดับภัย(เชียงดาว)
28)
ชยธมฺโม
วัดทุ่งหลวง
29)
ภูริวฑฺฒวโร
วัดหนองโค้ง
30)
ธมฺมวิชโย
วัดขัวมุง
31)
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
32)
จารุวณฺโณ
วัดแม่ปิง
33)
ปญฺญาวฑฺฒโน
วัดหนองสีแจ่ง
34)
โกวิโท
วัดป่าปุ๊
35)
ปัญญาวฑโฒ
วัดปางไม้แดง
36)
อริยโชโต
วัดหวลการณ์
37)
ถิรปุญโญ
วัดศรีงาม
38)
สมนปฏิตฐิตกิตติ
วัดร้อยจันทร์
39)
กลฺยาณสิริ
วัดศิริมังคลาราม
40)
ธมฺมทีโป
วัดโพธาราม
41)
อคฺคจิตฺโต
วัดบ่อพะแวน
42)
จิตปุญฺโญ
วัดอาศรมป่าหนา
43)
สีลโช
วัดดอกม่วงคำ
44)
ฐิตเมโธ
วัดดอนแก้ว
45)
สุเมธโส
วัดแม่บวน
46)
จิตฺตทนฺโต
วัดหนองมะจับ
47)
ฐานิสสโร
วัดป่าปุ๊
48)
สุทฺธเมธี
วัดสันโป่ง
49)
กิตติวณโณ
วัดป่าเจริญธรรม
50)
สุทฺธมโน
วัดทุ่งแล้ง
499 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4