พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
1111
เมื่อวานนี้
1314
เดือนนี้
18764
เดือนที่ผ่านมา
45021
ทั้งหมด
961105
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
โชติวโร
วัดอุทุมพรวนาราม
2)
มหาปญฺโญ
วัดอัมพวัน
3)
ขนฺติโก
วัดกุศลกิจพิทักษ์
4)
ทีปธมฺโม
วัดป่าเลไลยท์
5)
สิริธมฺโม
วัดธาตุกู่ประภาชัย
6)
ครุธมฺโม
วัดสามัคคีเจริญธรรม
7)
ฐานธมฺโม
วัดศิลาอาสน์
8)
ธมฺมสโร
วัดสว่างอารมย์วัฒนา
9)
ขนฺติโก
วัดธาตุจอมศรี
10)
จิตฺตทนฺโต
วัดชลธาราราม
11)
เตชธโร
วัดประชาสามัคคี
12)
สิริธโร
วัดประชานิยม
13)
บุญญฺติโม
วัดศรีสระแก้ว
14)
อคฺคปญฺโญ
วัดโพนงาม
15)
กิตฺติปาโล
วัดวังสะพุงพัฒนาราม
16)
โกวิโท
วัดศรีจันทร์
17)
ฐิตสาโร
วัดสว่างอำนวย
18)
ขนฺติโก
วัดโชติยาราม
19)
ปุญฺญธมฺโม
วัดโนนคอกแก้ว
20)
จิตฺตสํวโร
วัดอัมพวนาราม
21)
วิชยธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
22)
จิรตฺถิโก
วัดสุพรมนิมิตร
23)
โชตโค
วัดประชาราษฎร์นิมิต
24)
มุนิวํโส
วัดโพธิ์ศรี
25)
ธมฺมโชโต
วัดโพธิ์นิมิตร
26)
อาทิตธมฺโม
วัดธรรมิการาม
27)
ญาณวีโร
วัดป่าเทพนิมิตมงคล
28)
ฐานุตฺตโร
วัดเอราวัณพัฒนาราม
29)
ปภสฺสโร
วัดศรีอุดมวงศ์
30)
เตชธมฺโม
วัดป่าสามัคคีวนาราม
31)
สนฺตจิตฺโต
วัดสุขวณาราม
32)
ญาณวโร
วัดจอมแจ้ง
33)
วชิรญาโณ
วัดสว่างอารมณ์
34)
วิจาโร
วัดโพธิ์นิมิตร
35)
คุตฺตีโล
วัดศรีวิชัยวนาราม
36)
ณฏฺฐโก
วัดสะเทียนทอง
37)
อาจารสมฺปนฺโน
วัดศิริมงคล
38)
อุทาโน
วัดศิริชัยพัมนาราม
39)
อนุชาโต
วัดโพนงาม(บ.ติดต่อ)
40)
นริสสฺโร
วัดศรีสะอาด
41)
ยโสธโร
วัดป่าคำมาประดิษฐิ์
42)
สิริภทฺโท
วัดเทพนิมิต
43)
วชิโร
วัดสว่างอารมณ์
44)
พลญาโณ
วัดป่าคำไก่แก้ว
45)
ธมฺมธีโป
วัดโพธิ์ศรี
46)
อธิคโม
วัดท่าบ่ง
47)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดโนนถาวรพัฒนาราม
48)
อาทิจโจ
วัดสุวรรณโพธิ์ชัย
49)
อาทิจฺโจ
วัดศรีสมชาติ
50)
ปญฺญาคโม
วัดธารสวรรค์
417 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4