พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
96
วันนี้
1247
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19698
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100192
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ภูริปญฺโญ
วัดบ้านหลวย
2)
ยโสธโร
วัดดอนหลวง
3)
ฐิตโสภโณ
วัดทาดอยครั่ง
4)
ปญฺญาวฑฺฒโณ
วัดบ้านโฮ่งหลวง
5)
ชยวุฑโฒ
วัดน้ำพุ
6)
ถิรสํวโร
วัดแม่แรง
7)
วิชโย
วัดห้วยไร่
8)
ธมฺมปญฺโญ
วัดดงหลวง
9)
อภิญาโณ
วัดพระเจ้าตนหลวง
10)
เขมจารี
วัดทุ่งมาน
11)
สิริปุญโญ
วัดต้นแก้ว
12)
ญาณิสฺสโร
วัดพวงคำ
13)
ชุตินฺธโร
วัดเสาหิน
14)
กิตฺติปญโญ
วัดช้างสี
15)
เอกวฑฺฒโน
วัดห้วยน้ำดิบ
16)
อิทฺธาคโม
วัดดอยแดน
17)
สุจิตฺโต
วัดป่าไม้แดง
18)
กาบศรี
วัดกู่ขาว
19)
ขนฺติโก
วัดก่อม่วง
20)
อโนมปญฺโญ
วัดศรีมงคล
21)
ยศสา
วัดแม่เทย
22)
ธมฺมทสฺสี
วัดท่าช้าง
23)
ทองอินทร์
วัดป่าเห็ว
24)
ญาณวีโร
วัดกู่เรือง
25)
จิรวฑฺฒโน
วัดหมูเปิง
26)
อริยวํโส
วัดสันต้นค่า
27)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดหัวขัว
28)
ธีรญาโณ
วัดสามัคคีธรรมาราม
29)
อภินนฺโท
วัดเหมืองจี้หลวง
30)
อภิชโย
วัดบ้านตอง
31)
ปภฺสสรเมธี
วัดสันป่าเหียง
32)
ธมฺมสาโร
วัดสันเจดีย์
33)
อิสฺสรญาโณ
วัดบ้านล้อง
34)
จนฺทวณโณ
วัดสันกำแพง
35)
นาถสีโล
วัดสุวรรวิหาร
36)
กิตฺติโสภโณ
วัดสันป่าสัก
37)
อธิปญฺโญ
วัดทากู่แก้ว
38)
อาภากโร
วัดต้นผึ้ง
39)
วชิราวุโธ
วัดป่าตึง
40)
ฐิตปญฺโญ
วัดพานิชสิทธิการาม
41)
ถาวโร
วัดโปร่งรู
42)
ฐิติโก
วัดทุ่งโปร่ง
43)
อภินนฺโท
วัดกู่ขาว
44)
กิตฺติสกฺโก
วัดเจดีย์สามยอด
45)
อาภสฺสโร
วัดป่าพลู
46)
รวิวํโส
วัดพระธาตุหริภุญชัย
47)
ธมฺมานนฺโท
วัดพระธาตุหริภุยชัย
48)
ปภสฺสโร
วัดสันติวนาราม
49)
ธีรวํโส
วัดศรีปิงชัย
50)
อุทโย
วัดดอยติ
241 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4