พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
86
วันนี้
874
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8705
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020890
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สิริสาโร
วัดบึงบวรสถิตย์
2)
เถรธมฺโม
วัดกลาง
3)
วํสธมฺโม
วัดป่ายุบบุญญาราม
4)
กนฺตธมฺโม
วัดมาบไผ่
5)
อภโย
วัดบึงบวรสถิตย์
6)
ญาณโสภโณ
วัดสิงห์ทองพรหมาวาส
7)
พฺรหฺมภทฺโท
วัดธรรมนิมิตต์
8)
มหาวิริโย
วัดอ่างเวียน
9)
ธีรวโร
วัดกลาง
10)
สุธมฺโม
วัดกุณฑีธาร
11)
จนฺทคุโณ
วัดท่อใหญ่
12)
วิริโย
วัดหนองไผ่แก้ว
13)
ฐิตสทฺโธ
วัดกุณฑีธาร
14)
ปภงฺกโร
วัดกลาง
15)
เตชวณฺโณ
วัดใหม่
16)
ทีปวํโส
วัดใหม่พระยาทำ
16 รายการ / 1 หน้า
1