พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
313
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18849
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065353
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
เถรธมฺโม
วัดแหลมประดู่
2)
ญาณวโร
วัดแก้วน้อย
3)
อาภากโร
วัดใหม่ทรายมูล
4)
ถิรสีโล
วัดหนองไผ่
5)
ปภากโร
วัดแหลมประดู่
6)
กตปุญฺโญ
วัดใหม่เชิงเนิน
7)
อนาลโย
วัดแปลงกระถิน
8)
ฐานากโร
วัดตระพังทอง
9)
ฐานธมฺโม
วัดหนองข่า
10)
ฐานปุญฺโญ
วัดเนินหลังเต่า
11)
ปริสุทฺโธ
วัดเขาดินญาณนิมิต
12)
ปสนฺโน
วัดเกาะแก้วนครสวรรค์
13)
คุณสมฺปนฺโน
วัดเนินหลังเต่า
14)
ฐิตปรกฺกโม
วัดหน้าพระธาตุ
15)
ฐิตโสภโณ
วัดทุ่งเหียง
16)
ปสนฺโน
วัดหนองเม็ก
17)
ธมฺมทีโป
วัดนามะตูม
18)
ยโสธโร
วัดป่าแก้ว
19)
ถิรธมฺโม
วัดทุ่งเหียง
20)
ฐานจาโร
วัดแก้วน้อย
21)
สกฺกธมฺโม
วัดนากระรอก
22)
ชาตปญฺโญ
วัดทุ่งเหียง
23)
ปิยธมฺโม
วัดหนองม่วงเก่า
24)
โชติธมฺโม
วัดบ้านกลาง
25)
จนฺทสาโร
วัดหนองเม็ก
26)
ขนฺติธโร
วัดอุทกเขปสีมาราม
27)
ปริปุณฺโณ
วัดหนองข่า
28)
สารตฺถิโก
วัดทรงธรรม
29)
กนฺตสาโร
วัดใหม่ทรายมูล
30)
กนฺตวีโร
วัดเซิดสำราญ
31)
โกสโล
วัดหนองไผ่
31 รายการ / 1 หน้า
1