พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
76
วันนี้
1007
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14595
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026780
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ขนฺติธโร
วัดบางนาง
2)
อหึสโก
วัดเกาะลอย
3)
วิชโย
วัดธรรมนิมิตต์
4)
ธีรภทฺโท
วัดบ้านไร่
5)
อคฺคจิตฺโต
วัดโป่งตามุข
6)
ทีปธมฺโม
วัดหนองแช่แว่น
7)
ชยธมฺโม
วัดเกาะลอย
8)
กิตฺตปาโล
วัดเกาะลอย
9)
อานนฺโท
วัดห้วยยาง
10)
สิริภทฺโท
วัดท้ายเซิด
11)
ปญฺญาธโร
วัดธาตุทอง
12)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดเกาะลอย
13)
โชติภทฺโท
วัดธรรมนิมิตต์
14)
วีรปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
15)
กตปุญฺโญ
วัดชลธีบุญญาวาส
16)
กตปุญฺโญ
วัดหนองแช่แว่น
17)
จตฺตาวิโล
วัดบ้านไร่
17 รายการ / 1 หน้า
1