พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
45
วันนี้
11
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
11242
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023427
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
วรญาโณ
วัดวีรโชติ
2)
วรมงฺคโล
วัดบางพระ
3)
คุณวุฒโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
4)
อธิปณฺโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
5)
ปภสฺสโร
วัดพยัคฆอิทาราม
6)
จนฺทปฺโชโต
วัดแพรกวังตะเคียน
7)
กนฺตสีโล
วัดประตูน้ำท่าไข่
8)
มหชฺฌาสโย
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
9)
วิสุทฺโธ
วัดชมโพธยาราม
10)
วรกิจฺโจ
วัดสัมปทวน(นอก)
11)
จนฺทวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
12)
เตชปญฺโฌ
วัดแหลมใต้
13)
สนฺตมโน
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
14)
อภินนฺโท
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
15)
ญาณจารี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
16)
กิตฺติปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
17)
ธีรวโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
18)
สุรปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
19)
เตชวโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
20)
ธีรปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
21)
พรหฺมจารี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
22)
อธิจิตฺโต
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
23)
สมนฺตปาสาทิโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
24)
โสภโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
25)
จนฺทูปโม
วัดชมโพธยาราม
26)
วชิรวํโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
27)
กิตฺติวิมโล
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
28)
กิตฺติปญฺโญ
วัดแหลมบน
29)
กิตฺติปญฺโญ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
30)
วิจิตฺโต
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
31)
กนฺทรสิปฺโป
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
32)
กิตฺติวฒฺฑโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
33)
ญาณวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
34)
ภานุวฑฺฒโน
วัดบางแก้ว
35)
ปริปุณโณ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
36)
วรภาณี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
37)
ฐิตวีริโย
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
38)
ปิยวฑฺฒโณ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
39)
ปิยภาณี
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
40)
กลฺยาโณ
วัดชมโพธยาราม
41)
ธมฺมิโก
วัดสัมปทวน(นอก)
42)
กนฺตธมฺโม
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
43)
จิตฺตสํวโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
44)
สนฺทรเมโธ
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
45)
ฐิตวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
46)
เขมรโต
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
47)
จาริโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
48)
เตชมนฺโต
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
49)
วิชฺชาธโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
50)
ปญฺญาวฒโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
68 รายการ / 2 หน้า
1
2