พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
81
วันนี้
987
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11195
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023380
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
2)
นนฺทิโย
วัดดอนท่านา
3)
สจุจวโร
วัดห้วยหิน
4)
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
5)
ปสนฺนจิตโต
วัดหนองใหญ่ราษฎร์บำรุ
6)
ติกฺขปญฺโญ
วัดกระบกเตี้ย
7)
จนฺทวํโส
วัดเขาจันทร์
8)
ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
9)
เมตฺตาสุโธ
วัดสุ่งเจริญ
10)
จนฺทสาโร
วัดพงษาราม
11)
เทวธมฺโม
วัดคลองเตย
12)
ปญฺญาวโร
วัดมาบนาดี
13)
หิริธมฺโม
วัดนางาม
14)
จนฺทเมธี
วัดห้วยน้ำทรัพย์
15)
ตปสีโล
วัดบางมะเฟือง
16)
หิเตสี
วัดห้วยน้ำทรัพย์/โสธรวรารามวรวิหาร
17)
ติสฺสวโร
วัดห้วยน้ำทรัพย์
18)
สมจิตฺโต
วัดชำป่างาม
19)
พลวํโส
วัดคลองอุดม
20)
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
21)
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
22)
นาถธมฺโม
วัดคลองอุดม
23)
จนฺทโชโต
วัดทุ่งเหียง
24)
ธมฺมโชโต
วัดโปร่งเกตุ
25)
จนฺตมโล
วัดสุ่งเจริญ
26)
ฐานสมฺปนฺโน
วัดห้วยน้ำทรัพย์
27)
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
28)
จารุวฺโส
วัดสระไม้แดง
29)
สิริภทฺโท
วัดมาบนาดี
30)
มหาปุญฺโญ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
31)
กิตฺติญาโณ
วัดหนองยางโพธาราม
31 รายการ / 1 หน้า
1