พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
890
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9909
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022094
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรงฺกุโร
วัดนายาว
2)
อติวีโร
วัดทุ่งเหียง
3)
ติกฺขปญฺโญ
วัดกระบกเตี้ย
4)
ผาสุโก
วัดโนนสะอาด
5)
เมตฺตาสุโธ
วัดสุ่งเจริญ
6)
เทวธมฺโม
วัดคลองเตย
7)
หิริธมฺโม
วัดนางาม
8)
สมจิตฺโต
วัดชำป่างาม
9)
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
10)
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
11)
จนฺทโชโต
วัดทุ่งเหียง
12)
ธมฺมโชโต
วัดโปร่งเกตุ
13)
จนฺตมโล
วัดสุ่งเจริญ
14)
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
14 รายการ / 1 หน้า
1