พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
77
วันนี้
998
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11206
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023391
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ชาคโร
วัดหนองแฟบ
2)
ฐิตวณฺโณ
วัดสุตธรรมาราม
3)
สุธมฺโม
วัดกุดตะเคียน
4)
อายุวฑฺฒโน
วัดกลางดอน
5)
สุจิณโณ
วัดหนองเตย
6)
จนฺทาโภ
วัดศรีจุฬา
7)
ปุญญกุสโล
วัดเจดีย์ทอง
8)
คุตฺตธมฺโม
วัดวังปลาจีด
9)
ถาวรคุโณ
วัดศรีเมือง
10)
โชติธมฺโม
วัดสมบูรณ์สามัคคี
11)
ปญฺญาทีโป
วัดศรีจุฬา
12)
คุณสาโร
วัดจินดาราม
13)
โชติปญฺโญ
วัดวังตูม
14)
อนิปฺผโล
วัดวังยายฉิม
15)
มหาปญฺโญ
วัดสมบูรณ์สามัคคี
16)
วรปญฺโญ
วัดดอนยอ
17)
ฐานวโร
วัดสบกเขียว
18)
ปภากโร
วัดใหญ่ทักขิณาราม
19)
ตินฺทริโย
วัดสุตธรรมาราม
20)
นาถปญฺโญ
วัดหนองโพธิ์
21)
จิตฺตโสภโณ
วัดเกาะกระชาย
22)
ยสปาโล
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
23)
วํสธมฺโม
วัดอุดมธานี พระอารามหลวง
24)
โชติวโร
วัดศรีจุฬา
25)
นริสฺสโร
วัดหุบเมย
26)
สนฺตจิตฺโต
วัดสุวรรณ
27)
ทีปโก
วัดใหม่บำเพ็ญผล
28)
ฐานวีโร
วัดวังไทร
29)
ฐิตสีโล
วัดท่าทราย
30)
โกวิโท
วัดท่าทราย
31)
กตคุโณ
วัดสุวรรณศิริ
32)
จารุวณฺโณ
วัดศรีมงคล
33)
กนฺตธมฺโม
วัดบางหอย
34)
จิตฺตสํวโร
วัดสมบูรณ์สามัคคี
35)
มหาคุโณ
วัดโพธิ์ปากพลี
36)
วิสุทธาจาโร
วัดบ้านใหม่
37)
ชาตวีโร
วัดสมบูรณ์สามัคคี
38)
ชุติปญฺโญ
วัดวังยายฉิม
39)
ฐานธมฺโม
วัดใหญ่ทักขิตาราม
40)
ปญฺญาทีโป
วัดท่าข่อย
41)
คนธสีโล
วัดวังตูม
42)
สญฺญโม
วัดศรีจุฬา
43)
ฐิติธมฺโม
วัดคีรีวัน
44)
กตปุญฺโญ
วัดขุมข้าว
45)
ขนฺติพโล
วัดสุวรรณ
45 รายการ / 1 หน้า
1