พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
320
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18856
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065360
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภากโร
วัดโนนทอง
2)
โชติปญฺโญ
วัดทุ่งพนมวัง
3)
สุจิตฺโต
วัดโนนทอง
4)
กนฺตวีโร
วัดป่าภูเขาทอง
5)
โชติธมฺโม
วัดพุทธธรรมวิปัสสนา
6)
มหิสฺสโร
วัดป่าสามัคคีธรรม
7)
ฐานจาโร
วัดสง่าวนาราม
8)
สุมงฺคโล
วัดเขากระโดนวนาราม
9)
กตกิจฺโจ
วัดคลองตะแบก
10)
สุขวิริโย
วัดคลองตะแบก
11)
ตนฺติปาโล
วัดเลิศนิมิตร
12)
ฉนฺทธมฺโม
วัดเกาะสีคิ้ว
13)
โชติมนฺโต
วัดคลองตะแบก
14)
ธมฺมาสโย
วัดสีคิ้วคณาราม
15)
กนฺตธมฺโม
วัดสีคิ้วคณาราม
16)
สุรโชโต
วัดเกาะ
17)
กิตฺติญาโณ
วัดซับชุมพล
18)
วรธมฺโม
วัดเขากระโดนวนาราม
19)
จารคโต
วัดจันทราราม
20)
ภูริปญฺโญ
วัดกุดน้อย
21)
นาถปญฺโญ
วัดสิงหวนาราม
22)
จารุวํโส
วัดหนองบัว
23)
ตนฺติปาโล
วัดพิสิฐบูรพาราม
24)
พรหมโชโต
วัดหนองหญ้าขาว
24 รายการ / 1 หน้า
1