พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
1006
เมื่อวานนี้
1104
เดือนนี้
14594
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1026779
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ปภากโร
วัดโนนทอง
2)
สุจิตฺโต
วัดโนนทอง
3)
กตกิจฺโจ
วัดคลองตะแบก
4)
สุขวิริโย
วัดคลองตะแบก
5)
ตนฺติปาโล
วัดเลิศนิมิตร
6)
โชติมนฺโต
วัดคลองตะแบก
7)
จารุวํโส
วัดหนองบัว
7 รายการ / 1 หน้า
1