พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
542
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10750
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022935
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
สุขิโต
วัดทุ่งนาค
2)
ปวโร
วัดป่ากระสัง
3)
ลลฺสวโร
วัดโนนศรีสำราญบ้านอาเกียน
4)
กิตติสาโร
วัดสว่างอารมณ์
5)
อรุโณ
วัดอัมพวัน
6)
สิริมงํคโล
วัดหนองน้ำขุ่น
7)
กิตฺติคตฺโต
วัดหนองบัวเจ้าป่า
8)
อนาลโย
วัดหัวช้างหนองเชือก
9)
วิสุทธิสาโร
วัดประทุมทอง
10)
ธีรปญฺโญ
วัดโคกสิงห์
11)
อคฺคปญฺโญ
วัดบ้านดอนแก้ว
12)
จิตธมฺโม
วัดโนนค้อ
13)
อโสโก
วัดสว่างอารมณ์
14)
เตชปญฺโญ
วัดชุมแสง
15)
ตปสีโล
วัดอัมพวัน
16)
จนฺทวํโส
วัดหนองนกเกรียน
17)
สมจิตฺโต
วัดดงยายเภา
18)
กิตฺตปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีตรีวนาราม
19)
กิตฺติวณฺโณ
วัดสุกาวาส
20)
วิชโย
วัดโนนสุ่งสว่าง
21)
ปสุโต
วัดหัวช้างหนองเชือก
22)
มนฺตชาโต
วัดที่พักสงฆ์แสงจันทร์
23)
อภิชาโน
วัดบ้านหนองกับ
24)
ปภากโร
วัดหนองนกเกรียน
25)
สิริจนฺโท
วัดหนองบัวเจ้าป่า
26)
ปญฺญาววชิโร
วัดบ้านชุมแสง
27)
โชติโก
วัดดอนมนต์
28)
อินฺทวํโส
วัดปรือเกียน
29)
อาสโภ
วัดไตรภูมิวนาราม
30)
โชติญาโณ
วัดดอนมนต์
31)
อิสฺสโร
วัดอัมพวัน
32)
กาญจโณ
วัดหนองดุม
33)
สุทฺธสีโล
วัดสวายตางวน
34)
อตฺตสาโร
วัดบ้านตามา
35)
ปริสาสโภ
วัดโคกสูง
36)
รตนญาโณ
วัดหนองนกเกรียน
37)
ปสุโต
วัดหนองดวนโนนกลาง
38)
กลฺยาโณ
วัดบ้านชุมแสง
39)
กนฺตวีโร
วัดดงยายเภา
40)
กิตติสาโร
วัดโรงเรียนบ้านสระกุด
40 รายการ / 1 หน้า
1