พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
894
เมื่อวานนี้
1188
เดือนนี้
9913
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022098
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
ธีรปญฺโญ
วัดโคกสิงห์
2)
เตชปญฺโญ
วัดชุมแสง
3)
มนฺตชาโต
วัดที่พักสงฆ์แสงจันทร์
4)
อภิชาโน
วัดบ้านหนองกับ
5)
ปญฺญาววชิโร
วัดบ้านชุมแสง
6)
อตฺตสาโร
วัดบ้านตามา
7)
กลฺยาโณ
วัดบ้านชุมแสง
8)
กิตติสาโร
วัดโรงเรียนบ้านสระกุด
8 รายการ / 1 หน้า
1