พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
864
เมื่อวานนี้
1176
เดือนนี้
8695
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1020880
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
1)
มหาปญฺโญ
วัดบ้านเอก
2)
ถาวโร
วัดสุขสวาทอารมณ์
3)
ผาสุโก
วัดบ้านหัวนา
4)
เอกวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์
5)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านหอย
6)
โสภโณ
วัดพยุห์
7)
ธมฺมโชโต
วัดหนองสาด
8)
ธมฺมวิริโย
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
9)
อธิจิตฺโต
วัดบ้านเอก
10)
จนฺทธมฺโม
วัดบ้านหนองไฮ
11)
อภิวโร
วัดคูเมือง
12)
เขมปญฺโญ
วัดป่าโนนกุดหล่ม
13)
อนุภทฺโท
วัดมหาพุทธาราม
14)
นิราสโย
วัดหางว่าว
15)
สิริปญฺโญ
วัดบ้านก่อ
16)
จารุธมฺโม
วัดบ้านก่อ
17)
กนฺตสีโล
วัดบ้านเหล่ายอด
18)
สุจิตฺโต
วัดเวาะ
19)
สีลเตโช
วัดประชาสามัคคี
20)
ขนฺติวโร
วัดหนองม่วง
21)
สปญฺโญ
วัดตะดอบ
22)
โชติปญฺโญ
วัดนาสง
23)
สุปญฺโญ
วัดเทพปราสาท
24)
วรญาโณ
วัดกลางขุขันธ์
25)
กิตฺติโก
วัดหนองคำ
26)
ปริชาโน
วัดโนนสำราญ
27)
ปภาโส
วัดป่าทรายทอง
28)
สุทฺธิปภาโส
วัดโนนสำนัก
29)
โกวิโท
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
30)
ผาสุโก
วัดมหาพุทธาราม
31)
จิตมโน
วัดบ้านเอก
32)
จนฺทวํโส
วัดเจียงอีศรีมงคงวราราม
33)
ขนฺติธโร
วัดหนองคู
34)
สมจิตฺโต
วัดบ้านหนองเม็ก
35)
นนฺทสาโร
วัดป่าโนนกุดหล่ม
36)
สิริวฑฺฒโก
วัดประชาสามัคคี
37)
สิริภทฺโท
วัดประชาสามัคคี
38)
สิริธโร
วัดมหาพุทธาราม
39)
วิสารโท
วัดหญ้าปล้อง
40)
สิริวฑฺฒโน
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม(พระอารามหลวง)
41)
ยสวฑฺฒโน
วัดมหาพุทธาราม
42)
ปญฺญาวชิโร
วัดสว่างอารมณ์ (ข้าวดอ)
43)
ญาณวีโร
วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม
44)
สมฺปนฺโน
วัดมหาพุทธาราม
45)
จนฺทวํโส
วัดหนองคู
46)
ปวิชฺชฺญูญู
วัดมหาพุทธาราม
47)
สมงฺคิโก
วัดคูซอด
48)
เขมปญฺโญ
วัดบ้านห่างว่าว
49)
ตปสีโล
วัดบ้านเหล่ายอด
50)
จนฺทสีโล
วัดบ้านหอย
68 รายการ / 2 หน้า
1
2